Tukea naisille väkivaltaisen käyttäytymisen ja väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi

Nainen istuu lattialla pää painuksissaKriminaalihuollon tukisäätiössä kehitetään parhaillaan täysin uudenlaista, verkossa tapahtuvaa kuntoutusmallia naisille, joilla on taustalla väkivaltaista käyttäytymistä tai riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen.  

Naisvangin yleisin rikos Suomessa on väkivaltarikos. Väkivaltarikosten osuus
rikostaustaisilla naisilla on 43 %, kun sen vastaavasti miehillä on n. 37 %.
Suomessa ei kuitenkaan tähän mennessä ole ollut kuntoutusohjelmaa, joka olisi suunnattu rikostaustaisille naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.

Naisten kohdalla väkivalta on hyvin usein sekä syy että seuraus

Naisvangeilla on tutkitusti suhteellisesti miehiä enemmän traumaattisia elämänkokemuksia kuten fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia. Naiset ovatkin usein yhtä aikaa sekä rikoksen uhreja että tekijöitä

”Lähes kaikilla asiakkaillamme eli rikostaustaisilla naisilla, on itsellään taustalla koettua väkivaltaa. Osalla väkivallan kokemukset ovat alkaneet jo lapsuudessa. Nämä kokemukset ovat yksi syy siihen, että   väkivaltainen käyttäytyminen korostuu”, sanoo kuntoutusmallia kehittävän hankkeen projektipäällikkö Sari Lönnberg Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. 

Tehokkainta väkivaltarikosten ennaltaehkäisyä on avun tarjoaminen 

Verkossa tapahtuvan kuntoutuksen kohderyhmänä ovat rikostaustaiset naiset, joilla on tunne-elämän epävakautta, puutteelliset tunnesäätelytaidot sekä käyttäytymisessään impulsiivista aggressiivisuutta, ja jotka ovat syyllistyneet väkivaltarikokseen tai ovat huolissaan väkivaltakäyttäytymisestään. Kuntoutus sisältää yksilöllisiä terapiatapaamisia, erilaisia harjoituksia ja materiaaleja. 

”Esimerkiksi ristiriitatilanteet lähisuhteissa voivat laukaista hallitsematonta vihaa. Väkivaltaa on voinut olla elämässä niin pitkään, että se nähdään ikään kuin normaalina tapana toimia. Kuntoutuksessa harjoitellaan säätelemään voimakkaita tunteita ja opetellaan uusia, rakentavia tapoja toimia vaikeissa tilanteissa”, kertoo hankkeen psykologi Suvi Kivimäki.

Verkkovälitteisessä kuntoutusmallissa on huomioitu se, että monilla ei ole voimia hakeutua julkisten palveluiden pariin. Lisäksi palveluihin pääseminen saattaa joskus kestää asiakkaan näkökulmasta turhan kauan. Verkkokuntoutus mahdollistaa osallistumisen kotoa käsin, mikä voi madaltaa osallistumisen kynnystä. 

“Tarvitsemme lisää palveluja, jotka huomioivat erityisryhmien tarpeet ja kohdentuvat niihin. Tämä vaatii erityisosaamista sekä asiantuntemusta ja Väkevä -hankkeessa tutkittu tieto on toiminut kehitettävän väkivaltakuntoutuksen lähtökohtana”, Lönnberg sanoo.

VÄKEVÄ – Rikostaustaisten naisten väkivaltakäyttäytymisen vähentäminen ja ennaltaehkäisy -hankkeen pääyhteistyökumppanina toimii Rikosseuraamuslaitos ja hankkeen yhteistyöhön valikoituneet yhdyskuntaseuraamustoimistot. Hankkeen toimintaa rahoittaa Oikeusministeriö.