Tietosuoja

Käsittelemme henkilö- ja asiakastietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on sen toiminnassa välttämätöntä.

Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.

Viestintä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Rikoksettoman elämän tukisäätiö sr
Y-tunnus: 1715085-7
Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuuli Daavittila, viestintäpäällikkö
tuuli.daavittila@rets.fi

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on viestintä- ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten etukäteen määrättyyn tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • viestintä ja tiedottaminen, mm. uutiskirje
  • koulutusten- ja tapahtumien toteuttaminen ja markkinointi
  • yhteistyö ja viestintä eri toimijoiden välillä
  • toiminnan kehittäminen

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Rikoksettoman elämän tukisäätiö sr:n sidosryhmien ja  yhteistyökumppaneiden henkilötietoja, joita voivat olla nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, asema organisaatiossa sekä muut yleisimmät viestintään liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Viestintä- ja markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi henkilön ilmoittautuessa tapahtumiin, tilatessa uutiskirjeen, ilmoittautuessa verkostotoimintaan, ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai henkilön ollessa itse yhteydessä säätiöön puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä myös esim. julkisista tietolähteistä kuten verkkosivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rikoksettoman elämän tukisäätiö (RETS) ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille säätiön kumppaneille. RETS luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää RETSiä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Kriminaalihuollon tukisäätiötä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon RETSin hallussa olevasta tietokannasta. Säätiö luovuttaa tietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille tapahtumiin osallistuvien henkilöiden matkojen tai majoituksen järjestämistä varten osallistujan suostumuksella. Tietoja luovutetaan vain siinä laajuudessa kuin majoituksen tai matkan järjestämisen kannalta on välttämätöntä.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tiedon keruusta vastaava (toiminnasta vastaava) johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

RETS poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää viestinnällistä perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Kotisivujen yhteydenottolomakkeella lähetettyjä yhteystietoja säilytetään, kunnes yhteydenottoon on reagoitu. Viestit poistetaan kuitenkin viimeistään 3 kk kuluttua yhteydenotosta. Henkilötiedot tuhotaan poistamalla ne rekisteristä, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Rikoksettoman elämän tukisäätiön säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 4.3.2020

Muut tietosuojaselosteet

Rikoksettoman elämän tukisäätiö toimii rekisterinpitäjänä myös eri toimintojen ja hankkeiden rekisteriselosteiden osalta. Rekisteriselosteissa kerrotaan mitä tietoja keräämme ja mikä on tietojen käyttötarkoitus toimintakohtaisesti. Manuaaliset aineistot säilytetään aina lukituissa tiloissa. Tarkemmat tiedot rekisterienselosteiden tiedoista saat toiminnasta vastaavalta, mikäli toiminnassa tai hankkeessa kerätään henkilötietoja. Näissä rekistereissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yllämainitun kaltaisia, asianmukaisia tietosuojaperiaatteita.

Toiminnoista vastaavien yhteystiedot löytyvät täältä.