Taloudellinen tilanne vankien huolenaiheena: vankeusajan käyttöraha ei riitä kattamaan kustannuksia

Euroja pöydällä, seteleinä ja kolikoina

Suljettujen vankiloiden vangit kokevat, ettei vankilasta saatu raha riitä kattamaan vankeusajan menoja. Vangin perustoimeentulona saaman käyttörahan määrä ei ole noussut yleisen hintojen nousun myötä.

RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö selvitti kyselyllä* vankien vankilasta saamien rahojen riittävyyttä niihin menoihin, joita vangit itse joutuvat kustantamaan, vankien läheisiltä saamaa rahallista tukea sekä toimeentulotuen saantia. Lisäksi kysyttiin kokemuksia vankilassa tarjoillusta ruoasta.

Kyselyyn vastanneista suljettujen vankiloiden vangeista 97% kertoi, etteivät heidän tulonsa riitä kattamaan vankeusajan menoja. Rahan riittämättömyyden koetaan johtuvan pääasiassa siitä, että kanttiinin tuotteiden hinnat ovat nousseet, mutta vankilan maksamat etuudet eivät. Vastaajista 75 % koki, että vankilan tarjoama ruoka ei ole riittävää.

Eniten rahaa kuluu elämän välttämättömiin menoihin

Jokainen vanki saa vankeusaikanaan käyttörahaa, jonka suuruus on 48 €/kk. Yleisimpiä menojen kohteita kyselyn mukaan ovat vankilan ulkopuoliseen yhteydenpitoon liittyvät kulut kuten puhelut, hygienia- ja intiimituotteet, sekä elintarvikkeet. Jotkut vastaajat kokivat joutuneensa rajoittamaan yhteydenpitoa läheisiinsä puheluiden korkeiden hintojen takia.

Myös säätiön asiamiestoimintaan tulleiden yhteydenottojen perusteella taloudelliset olosuhteet ovat usein vankien huolenaiheena.

”Yhteydenotoissa ja saaduissa palautteissa tulevat usein esille suljetussa vankilassa toimintojen ulkopuolella olevien halu päästä mukaan toimintoihin, mikä mahdollistaisi myös käyttörahaa suuremman toimintarahan saamisen. Suljetuissa vankiloissa toimintoja on kuitenkin liian vähän tarjolla. Läheisille soitettavien puhelujen kalliit hinnat suljetuissa vankiloissa nousevat usein esiin, koska puhelut maksavat kaksinkertaisesti siviilissä soitettaviin puheluihin verrattuna. Vankeja sijoitetaan yhä useammin kauaksi perheestä ja lapsista, jolloin matkakustannukset nousevat esteiksi tapaamisille”, sanoo asiamies Marjatta Kaurala.

Rahan pyytäminen rasittaa suhteita läheisiin

80% kyselyyn vastanneista kertoo saaneensa taloudellista tukea läheisiltä. Läheisiltä saadut rahasummat vaihtelevat paljon. Suljettujen vankiloiden vangit saivat läheisiltään isompia summia kuin avovankiloissa, mikä viittaa siihen, että vankirahojen pienuutta paikataan pyytämällä rahaa läheisiltä.

Sillä, että vanki joutuu pyytämään rahaa läheisiltä kattaakseen vankeuden aikaisia kulujaan, on negatiivisia seurauksia vankilassa olevan ja tämän läheisten välisille suhteille, etenkin jos tuen pyytäminen oli toistuvaa ja keskeinen peruste yhteydenpidolle.

Ravinnon määrään ja laatuun ei olla tyytyväisiä

Kokonaisuutena välittyi, että vankiloissa olevat eivät olleet tyytyväisiä saamansa ravinnon määrään ja laatuun, eivätkä myöskään siihen, kuinka usein ruokaa tarjottiin. Ratkaisuna havaittuihin puutteisiin vaikuttaa olevan elintarvikkeiden ostaminen kanttiinista omalla kustannuksella täydentämään ravinnon tarvetta.

Ruuan koettiin sisältävän liian vähän ravinteita. Eräiden vastausten mukaan ruuasta puuttui usein proteiinin lähde, tai sitä ei ollut riittävästi. Usea vastaaja kertoikin joutuvansa ostamaan proteiinia kanttiinista, sillä ruuasta sitä ei saanut riittävästi. Lisäksi annoskokoja pidettiin useiden vastaajien mielestä liian pieninä ja niiden sanottiin pienentyneen aiemmasta.

Huomiota kiinnitettiin suljetussa vankilassa viikonloppuisin tarjottavien aterioiden määrään. Viikonloppuisin tarjotaan aamu- ja iltapalan lisäksi vain yksi lämmin ateria. Vastaajat kokivat aterioiden määrän riittämättömäksi.

 

*Kyselylomakkeen teki ja tulokset käsitteli Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelija harjoitustyönään. Lomakkeita jaettiin vankiloiden työntekijöiden kautta sekä säätiön asiamiestoiminnan vankilakäyntien yhteydessä vankiloiden johdon luvalla.

Kysely toteutettiin viidessä suljetussa vankilassa ja kahdessa avovankilassa syksyn 2022 aikana. Kyselylomakkeita jaettiin suljettuihin vankiloihin 180 kpl ja vastauksia saatiin 87 kpl. Avovankiloihin lomakkeita jaettiin 100 kpl ja vastauksia saatiin 32 kpl.