Tästä osiosta löytyy hydöyllisiä oppaita ja käsikirjoja rikostaustaisille, läheisille sekä ammattilaisille.

Kierteen katkaisijat -käsikirja hyvinvointialueiden soteammattilaisille

Käsikirja on tarkoitettu rikosseuraamusasiakkaita ja heidän läheisiään työssään kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Se sisältää luvut muun muassa vapautumisen valmistelusta, asunnottomuudesta, vankilan päihde- ja mielenterveyspalveluista, ja rikosseuraamusasiakkaiden läheisten asemasta. Lukija saa käsikirjasta käytännöllistä tietoa rikosseuraamuksista, näkökulmia parempiin asiakaskohtaamisiin sekä vinkkejä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Rikostaustaiset naiset asiakkaina – Opas työn tueksi

Oppaan tarkoituksena on nostaa esiin rikostaustaisten naisten erityisiä taustatekijöitä ja jakaa Naiset näkyviksi -hankkeen havaintoja kohderyhmää koskevista ilmiöistä, asenteista ja hyviksi havaituista asiakastyön käytännöistä. Kiinnittämällä huomiota omaan tapaamme työskennellä, voimme liittää rikostaustaiset naiset luottamuksellisten, turvallisten ja arvostavien kohtaamisten kautta vähitellen osaksi yhteiskuntaa.

Apua tunnesätelyvaikeuksiin – VÄKEVÄ-hankkeen kuntoutusmalli

VÄKEVÄ-kuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakkaita laaja-alaisesti käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn vaikeuksissa. Kuntoutuksen periaatteet ja harjoitukset pohjautuvat dialektiseen käyttäytymisterapiaan, ja lisäksi kuntoutuksessa on huomioitu hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) periaatteita. Kuntoutuksen tavoitteena oli huomioida mielenterveyshäiriöt, päihteiden käyttö ja aikaisemmat traumaattiset kokemukset. Kuntoutusmalli on syntynyt Väkevä-hankkeessa (2021–2023), jossa kehitettiin rikostaustaisille naisille verkkopohjainen etäkuntoutus reaktiivisen väkivaltakäyttäytymisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Vinkkejä lapsiystävällisiin videopuheluihin

Ohjeen on tarkoitus antaa ajatuksia ja ehdotuksia siihen, kuinka videopuhelut voisivat tukea yhteydenpitoa lapseen. Ohje on tarkoitettu sekä vangeille että lapsen lähivanhemmalle tai muulle läheiselle, joka osallistuu videopuheluun. Ruotsin- ja englanninkieliset versiot löydät täältä.

On aika toimia! Vankien lapsia koskevat suositukset suomen kielellä

Euroopan neuvosto on laatinut kaikille 47 jäsenmaalleen suositukset siitä, miten vankien lapsille taataan samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin kaikille muillekin lapsille. Children of Prisoners Europe -järjestö julkaisi suosituksesta lapsiystävällisen version, ja Kriminaalihuollon tukisäätiö on käännättänyt suositukset englannista suomeksi. Lasten vertaisryhmissä on varmistettu, että suomennos on lapsille ymmärrettävä. Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapselle oikeuden tietoon ja oman mielipiteen ilmaisuun.

Takaisin Digiyhteiskuntaan – Vapautuvan vangin digitaitojen oppimisen käsikirja

Takaisin digiyhteiskuntaan -käsikirja on tarkoitettu pääasiassa opskelijoille ja ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien parissa. Käsikirjassa käydään läpi tärkeitä sähköisiä viranomaisasioita erityisesti vankilasta vapautuvan näkökulmasta. Käsikirja sisältää paljon linkkejä erilaisiin verkossa oleviin ohjeisiin. Se soveltuukin parhaiten käytettäväksi sähköisessä muodossa yhdessä asiakkaan kanssa. Käsikirjaa voidaan hyödyntää esimerkiksi valvotun koevapauden toimintavelvoitetta suunniteltaessa sekä muistikirjana asioista, joita olisi hyvä saada haltuun vapautumisen lähestyessä.

Vapautuvien asumisen tuki

Vapautuvien asumisen tuki – käsikirja asumissosiaaliseen työhön on suunnattu opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät vapautuvien ja rikostuomiota suorittavien asumisen parissa. Käsikirja tarjoaa vankan tietopaketin rikosseuraamuksista, asumisen tukityön ja hallinnoinnin hyvistä käytännöistä sekä toimivista yhteistyömalleista. Käsikirjassa avataan rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyn avainasioita.

Oppiminen haltuun -apua oppimisen vaikeuksiin

Oppiminen haltuun -opas esittelee lukijalle erilaisia oppimiseen liittyviä aihealueita sekä ohjaa häntä omien oppimisvalmiuksien pohtimiseen. Omaan oppimiseen liittyvien asioiden pohdinta ja niistä keskusteleminen lisäävät itsetuntemusta sekä auttavat ymmärtämään paremmin omaa toimintaa. Opas on jaettu seitsemään osioon. Jokainen osio sisältää teoriaosuuden ja tehtäviä, jotka tukevat pohdintaa ja toimivat myös keskustelun tukena.

Arki haltuun – apua neuropsykiatrisiin haasteisiin

Käsikirja sisältää tietoa neuropsykiatrisista haasteista ja tarjoaa välineitä arjen helpottamiseksi. Teemoja käydään läpi myös erilaisten testien, harjoitusten ja keskusteluharjoitusten avulla. Kysymyksiä voi pohtia itsenäisesti, mutta on suositeltavaa käydä kysymykset läpi keskustelemalla toisen henkilön kanssa. Teemat on hyvä käydä läpi käsikirjassa olevan järjestyksen mukaisesti. Käsikirja on uudistettu vuonna 2023, ja sen on uusin versio vanhasta Arki haltuun – apua ADHD-oireisiin -käsikirjasta.

Opas vangin läheiselle

Kun ihminen vangitaan, se vaikuttaa läheisten elämään sekä arjessa, mutta voimakkaasti myös tunnetasolla. Oppaassa pohditaan, millaisia tunteita ja ajatuksia läheisen vankeus voi herättää ja annetaan neuvoja kuormittavien tunteiden kanssa selviämiseen ja niistä irtautumiseen.

“Mitähän sille kuuluu nyt? –opas tukee nuorta kriisissä

“Vankeus koskettaa arviolta 8000–10000 lasta ja nuorta vuosittain. 
“Mitähän sille kuuluu nyt?” – oppaassa käsitellään vankeuden herättämiä tunteita ja ajatuksia sekä annetaan tietoa vankeudesta. 

Opas vanhemmalle

On vaativa tehtävä yrittää olla huolehtiva vanhempi ja vastata lasten kysymyksiin, jotka liittyvät läheisen rikokseen, pidätykseen ja tuomioon. Kirjanen antaa tukea ja käytännön neuvoja ja vinkkejä, miten tilanteista voi selviytyä.
Opas kertoo rikosprosessin vaiheet, apua tarjoavat tahot ja korostaa myös vanhemman huolenpitoa omasta jaksamisesta.

Kierteen katkaisijat -opas hyvinvointialuepäättäjille

Kierteen Katkaisijat -opas tarjoaa tietoa uusintarikollisuuden vähentämisestä sekä esittelee neljä konkreettista toimenpidettä, joita hyvinvointialueilla voidaan edistää.

Turvallinen asiakastapaaminen -opas

Opas sosiaalialan ammattilaisten tueksi haastavissa ja uhkaavissa asiakastilanteissa toimimiseen sekä ennen kaikkea  uhkaavien tilanteiden syntymisen ehkäisemiseksi.