Kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta

Syksyllä Laurea-ammattikorkeakoulussa alkaneeseen KEIJO –hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen on lähes neljän kuukauden aikana sisältynyt monenlaisia oppimiskokemuksia. Opetussisällöt ovat liittyneet kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisena toimimiseen, kriminologian perusteisiin ja rikosseuraamusalaan, vuorovaikutustaitoihin ja ammatillisiin menetelmiin, ammatillisuuteen ja reflektointiin sekä työelämätaitoihin.

KEIJO –hankkeen luokan seiniltä on poistettu ensimmäisen koulutusryhmän kuvauksia palvelumuotoiluprosesseista, palvelujärjestelmästä sekä runoja ja erilaisia riimejä kokemusasiantuntijuudesta. Ensimmäisen koulutusryhmän jäsenten kuvat jäivät kehystettyinä luokan seinille. Pidätyskuvatyylisten kuvien nimitietotauluissa on jokaisen koulutetun etunimi sekä ne vahvuudet, jotka on valittu omien ja toisten tunnistamien kokemusasiantuntijuuteen liittyvien vahvuuksien perusteella.

KEIJO –hankkeen viimeisellä koulutusviikolla muisteltiin menneen syksyn opetussisältöjä. Tärkeimmät oppimiskokemukset liittyivät riski- ja tarvearvion sekä rangaistusaikasuunnitelman laatimiseen, desistanssia ja kriminologiaa koskeviin luentoihin, KEIJO –hankkeen omaan Kokemusasiantuntija vaikuttajana –seminaariin sekä sanaton ja sanallinen vuorovaikutus täydennyskoulutukseen yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa. Myös lukuisia opintojaksoilla toteutuneita kohtaamisina tulevien ammattilaisten kanssa pidetiin tärkeinä.

Kokemusasiantuntijakoulutus on ollut osallistujilleen voimaannuttava kokemus ja se on kasvattanut koulutettavia kokemusasiantuntijuuteen. Kukin koulutukseen osallistunut on tunnistanut omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan tai kokemusasiantuntijan tehtäviin liittyviä mielenkiinnon kohteita. Erityisen tärkeää on tunnistaa omat rajat tarinoissa sekä valmiudet kohdata päihteitä käyttäviä ihmisiä. Vertaistyöhön valmiit ja siihen haluavat pääsevät tukemaan kuntoutujia päihteettömyyteen. Osa koulutetuista haluaa kehittää palveluita yhdessä ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen tarjoajalla on vastuu, jotta yksikään kokemusasiantuntijakoulutettava ei vaarantaisi omaa toipumistaan syystä, että lähtee tehtäviin, joihin ei ole vielä valmis. Kokemusasiantuntijan roolia palvelujärjestelmässä tulee pohtia vastuullisesti yhdessä kokemusasiantuntijan, koulutuksen tarjoajan sekä työelämän edustajan kanssa. Kokemusasiantuntijan kokemukset eivät yksistään karaista häntä haasteellisiin tehtäviin. Myös kokemusasiantuntijan työssäjaksamista on tuettava.

Kokemusasiantuntijavalmennettavien jatkosuunnitelmiin kuuluu niin sosiaalialan kuin liiketaloudenkin opintosuunnitelmia. Riittävän pitkä yhteinen matka on mahdollistanut sen, että on ollut riittävästi aikaa miettiä, mitä on valmis tekemään ja minkälaisin edellytyksin vai haluaako ylipäätään toimia kokemusasiantuntijana koulutuksen jälkeen.

Kohtasin tässä hiljattain erään kokemusasiantuntijan. Hän kertoi, ettei enää tahdo olla kokemusasiantuntija vaan tehdä myyntityötä. Hän kertoi katuvansa sitä, että kerran antoi kasvonsa kokemusasiantuntijan roolissa erääseen videoon, joka on kaikkien nähtävillä videopalvelussa. Kokemusasiantuntijan roolin riisumiseen tulee antaa aina mahdollisuus. Jossakin elämän vaiheessa jaettu kokemus ei voi muodostua identiteettivankilaksi, josta ei ole ulospääsyä.

Yhteinen matka on mahdollistanut omien tarinoiden tarkastelun ja niiden reflektoimisen yhdessä toisten koulutettavien kanssa. Jokainen jaettu tarina on matkalla muokkaantunut sen mukaan, minkälainen tai minkä ikäinen tai missä positiossa on ollut jaetun tarinan kuulijakunta. Myös tarinan tarkastelukulmat ovat vaihdelleet riippuen kulloisestakin tarkastelukulmasta. Tarinoilla on vaikutettu asenteisiin, ennakkoluuloihin ja ne ovat täydentäneet teoriaopintoja. Teoriaopinnot ovat myös antaneet kokemusasiantuntijoille itselleen mahdollisuuden tarkastella rikollista käyttäytymistään uusista viitekehyksistä käsin.

On ollut innovatiivista pohtia rikostaustan liittyvää kokemusasiantuntijayhteistyötä myös muissa yhteyksissä kuin vertaisohjauksen näkökulmasta. Kalliolan klinikoiden Vahvat palkkasi KEIJO –hankkeen kaksi kokemusasiantuntijakoulutettavaa suunnittelemaan desistanssiin liittyviä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Keväällä KEIJO –hankkeen kokemusasiantuntijat kouluttavat turvallisuusalan ammattilaisia kohtaamaan rikostaustaisia jakaen heille kokemuksiaan eri turvallisuusteemoihin liittyen. Myös Vantaan kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä. Vantaa on edelläkävijä kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämisessä sekä kehittämisessä omissa palveluissaan.

KEIJO –hankkeen ensimmäisen ryhmän jäsenet lähtevät seuraavaksi työssäoppimisjaksoille päihdetyön yksiköihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoon. Kaksi koulutettua jää KEIJO –hankkeen kokemusasiantuntijakoulutukseen kouluttajan työtehtäviin. Kasvu kokemusasiantuntijuuteen ja oppiminen jatkuvat vielä työssäoppimisen yhteydessä. Työelämäharjoitteluun lähtevät tulevat ohjaustapaamisiin Laureaan kerran viikossa ja työstävät ohjatusti kokemusasiantuntijaksi kasvuun liittyviä henkilökohtaisia kansioita. Työelämäpalautteen perusteella myös hankkeen kokemusasiantuntijakoulutusta ja sen sisältöjä kehitetään edelleen.

Yhteiskunnan odotukset rikostaustaisille tuleville kokemusasiantuntijoille eivät aina ole näyttäytyneet johdonmukaisina erilaisten työttömyysturvaa koskevien lakien viidakossa. Yhtäältä kannustetaan aktiivisuuteen ja tuetaan osallisuutteen, mutta toisaalta aktiivisuudelle asetetaan erilaisia aika-, tavoite- ja sisältörajoituksia. Kohderyhmän tarpeita ymmärtävien ammattilaisten on ollut vaikeaa hyväksyä, miten heikosti eri toimielimien ja etuusjärjestelmien toimintaa voidaan soveltaa tai ettei yksilökohtaiselle harkinnalle ole mahdollisuuksia.

Yhteiskunnalliset ristiriidat ovat tuoneet yllättäviä tukijoita KEIJO –hankkeelle pienyrittäjistä, joille aktiivisuus on tärkeä arvo. Muun muassa Hellapoliisi Kati Jaakonen tarjosi KEIJO –hankkeen kokemusasiantuntijakoulutetuille sekä heidän perheilleen juhlatilan ja jouluruuat. Myös yhteistyö Yhteinen pöytä toiminnan kanssa on ollut tärkeää. Kokemusasiantuntijakoulutettaviemme työttömyysturvaan kohdistuva 5 %:n aktiivimallileikkaus on heikentänyt entisestään heidän taloutta ja tämän vuoksi maksuton ruoka-apu on otettu kiitollisena vastaan.

KEIJO –hanke on ollut ja on meille rakas. Koulutusryhmään muodostui oma yhteisöllinen ja ryhmän koossapitävä henki. Olemme yhdessä muistelleet, millaisina koulutukseen tulimme ja millaisina sieltä lähdemme. Toivomme, että kohtaamme vielä ja että pääsemme yhdessä toteuttamaan unelmaamme omasta palveluideastamme. Turvaverkon silmukoista kerran pudonneilla on tietoa siitä, minkälaisia palveluita todella tarvitsemme.