OMA-hanke

OMA-hanke (2021–2023) oli Oikeusministeriön rahoittama väkivaltarikollisuuden vähentämiseen suunnattu hanke, jonka tarkoituksena oli hankkia Rikosseuraamuslaitokselle toimiva ja tehokkaassa käytössä oleva kuntoutusohjelma väkivaltarikosten vähentämiseen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneet Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaat, joiden uusintarikollisuuden riski arvioidaan korkeaksi.

Kuntoutusohjelmana käytettiin yhdysvaltalaisen Jack Bushin alun perin kehittämää CSC, cognitive self change-ohjelmaa. Tämä ohjelma, suomenkieliseltä nimeltään OMA eli omaehtoisen muutoksen ohjelma on ollut jo käytössä Rikosseuraamuslaitoksessa. Ohjelman käytön haasteena on ollut sen pitkä kesto ja ryhmien muodostaminen sekä pysyvyys laitosolosuhteissa. Lisäksi tarvittavat jatkumot siviiliin ovat olleet puutteelliset.

OMA-hankkeessa tämän kuntoutusohjelman toteutusmuotoa muutettiin siten, että mahdollisimman monen vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneen, on mahdollisuus osallistua ohjelmaan vapausrangaistuksen aikana ja sen jälkeen siviilissä, esimerkiksi yhdyskuntaseuraamuksissa ja väkivaltatyöhön erikoistuneiden järjestöjen palveluissa. Ohjelmaa tullaan toteuttamaan nonstop-periaatteella, jolloin ohjelmaa suorittava henkilö voi jatkaa saumattomasti kuntoutuspolkuaan joko toisessa laitoksessa tai siviilissä. Uudessa toteutusmuodossa voidaan huomioida myös entistä paremmin ohjattavan henkilökohtaiset vahvuudet ja tuen tarpeet.

CSC-ohjelman asiantuntijat Jack Bush, Richard J. Parker ja Daryl M. Harris kouluttivat Suomeen kouluttajia/mentoreita, jotka järjestävät jatkossa koulutusta Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille ja sidosryhmien edustajille. Tämän jälkeen tarjottiin koulutusta laajemmin Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnalle ja väkivaltailmiön kanssa työskenteleville järjestöjen edustajille.

Hankkeessa ohjelmaa kehitettiin siten, että se on toimiva niin laitosolosuhteissa kuin yhdyskuntaseuraamuksissa ja muissa siviilissä suoritettavissa interventioissa.

Hankkeessa työskenteli yksi projektityöntekijä. Projektityöntekijän kanssa tiiviissä yhteistyössä toimii ohjausryhmä, joka koostui Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehistä ja muista väkivaltatyön ammattilaisista.

Hanke sai jatkorahoituksen ja jatkuu OMA 2.0 -hankkeena vuosina 2024-2025.

 

VÄKEVÄ-hanke

Väkevä-hankkeessa (2021-2022) kehitettiin kuntoutusohjelmaa rikostaustaisille naisille väkivaltakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi. Kuntoutus toteutettiin etänä hankkeessa kehitettävän Apuri-verkkoalustan välityksellä. Kuntoutusohjelma pohjautui kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja sisältää dialektisia elementtejä. Kuntoutusta tarjottiin yhdyskuntapalvelua/valvontarangaistusta suorittaville tai ehdonalaisen vapauden valvonnassa oleville naisille (naiseus on henkilön itsensä määrittelemää), joilla on

  • Vaikeuksia säädellä tunteitaan
  • Reaktiivista väkivaltaista käyttäytymistä tai ovat huolissaan omasta käyttäytymisestään
  • Halua oman käyttäytymisen muuttamiseen
  • Halua päihteidenkäytön lopettamiseen
  • Riittävän vakaa elämäntilanne (esim. asuminen, toimeentulo, akuutti väkivallan uhka).
  • Riittävät digitaidot verkkokuntoutukseen osallistumiseksi

Pääyhteistyökumppanina toimi Rikosseuraamuslaitos. Hankkeen toimintaa rahoitti Oikeusministeriö.

VAKEVA-hankkeen kuntoutusmalli.pdf (rets.fi)

 

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta (2022-2023) -koulutushanke sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tuotti erilaisia digitaalisia koulutusmateriaaleja hyvinvointialueiden päättäjille ja sote-ammattilaisille lisäten heidän valmiuksiaan toimia uusintarikollisuutta vähentävästi. Hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin voit tutustua täällä.

Hankkeessa toteuttiin kolmella hyvinvointialueella koulutusohjelmapilotti, jonka tavoitteena oli

  1. Vahvistaa hyvinvointialueiden päättäjien valmiuksia huomioida rikostaustaisten ja heidän läheistensä tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa päätöksissä.
  2. Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valmiuksia kohdata rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä vahvistaa heidän osaamistaan rikosseuraamuksen vaikutuksista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Hanke alkoi elokuussa 2022 ja päättyi kesäkuussa 2023. Hankkeen rahoitti Oikeusministeriö.

 

Juntu-hanke

Juntu-hanke (2020–2022) toimi osana Kriminaalihuollon tukisäätiön Nuorten toimintaa tarjoten väkivallalla oireileville 15–29 vuotiaille yksilöllistä tukea ja kuntoutusta tukihenkilötoiminnan muodossa.

Toiminta sisälsi myös vertaisryhmiä sekä neuvontaa läheisille ja nuorten kanssa työskenteleville. Hanke toteutettiin projektikumppanuudessa Rikosseuraamuslaitoksen kanssa ja hankkeen rahoitti Oikeusministeriö.

Hankkeessa kehitetty tukihenkilötoimintamalli on integroitu osaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön palveluita ja tukihenkilötoiminta jatkuu osana Nuorten toimintaa.

 

Digiohjaus-jatkohanke (2021)

Hard Luck -nettikahvilahankkeessa kehitettyä digitaitojen tukemista integroitiin vuonna 2021 osaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön pysyvää kohtaamispaikkatoimintaa.

Vuonna 2021 digiohjausta tarjottiin rikostaustaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä asunnottomille sähköiseen asiointiin ja digilaitteiden käyttöön.

Katso digiohjaajan tietoiskuvideot

 

SeriE-hanke

Vuoden 2021 alusta lähtien SeriE-hankkeen matalan kynnyksen tukipalvelut jatkuvat Sexpo-säätiössä, Oikeusministeriön valtionavustuksen rahoittamana.

SeriE-hanke tarjoaa tukea henkilöille, joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. Hankkeen matalan kynnyksen tukipalveluun on mahdollista hakeutua nimettömästi. Tukea tarjotaan myös henkilöille, jotka ovat huolissaan läheisensä lapsiin kohdistuvista seksuaalisen mielenkiinnon kohteista tai toiminnasta.

Vuosina 2018-2020 SeriE-hanke toteutui Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyöhankkeena ja sitä rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA veikkausvaroin. Hankkeessa työskenteli vuosina 2018-2020  kaksi erityisasiantuntijaa Sexpossa ja yksi verkosto- ja vaikuttamistyön asiantuntija Kriminaalihuollon tukisäätiössä.

Vuosina 2018-2020 hankkeessa rakennettiin potentiaalisille lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöille ennaltaehkäisevän hoidon ja kuntoutuksen polku yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä lapsikohteiseen seksuaalisuuteen erikoistuneen SeriE-asiantuntijaverkoston kanssa. Hoitopolku on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa osana SeriE-hankkeen asiantuntija Nita Taivalojan ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yliopettaja Nina Nurmisen kirjoittamaa artikkelia Potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoito, tuki ja kuntoutus (C-osa, s. 125-151).

SeriE-verkosto

SeriE-hanke on osa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen erikoistunutta, moniammatillista SeriE-verkostoa.
Verkosto on perustettu vuonna 2015 ja siihen kuluu sosiaali-, terveys-, ja rikosseuraamusalan ammattilaisia. Vuonna 2021 niin ikään SeriE-verkoston koordinointi siirtyy Kriminaalihuollon tukisäätiöstä Sexpo-säätiöön

 

Hard Luck -nettikahvila (2018–2020)

STEAn rahoittama Hard Luck nettikahvila toimi osana Kriminaalihuollon tukisäätiötä vuosina 2018–2020. Hard Luck -nettikahvila oli rikostaustaisille ja asunnottomille tarkoitettu päihteetön ja maksuton tila, joka tarjosi valmiuksia sähköiseen asiointiin sekä tukea päihteettömään ja rikoksettomaan elämään. Hard Luckissa asiakas sai ohjaajilta yksilöllistä ohjausta sähköiseen virastoasiointiin kuten toimeentulon ja asunnon sähköiseen hakemiseen sekä tietokoneen käytön perusteiden harjoitteluun ilman ajanvarausta.

Vuonna 2021 Hard Luckissa kehitetty digitaitojen tukeminen integroidaan osaksi Kriminaalihuollon tukisäätiön pysyvää kohtaamispaikkatoimintaa.

Takaisin Digiyhteiskuntaan – Vapautuvan vangin digitaitojen oppimisen käsikirja
Hard Luck -nettikahvilahankkeen toimintakertomus