Sinun oikeutesi lapsena

Suomen lain mukaan lapsella (kaikki alle 18-vuotiaat) on oikeus tavata ja pitää muulla tavoin yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaansa, jos se on lapsen edun mukaista.

Sinun ei ole kuitenkaan pakko pitää yhteyttä vanhempaan, jos et halua. Lapsen edun vastaisuus taas tarkoittaa sitä, että sosiaaliviranomaiset katsovat, että sinun ei ole hyvä pitää yhteyttä vanhempaan. Tämä on todella harvinaista ja tarkoittaa sitä, että vanhemman käytös on jotenkin  vahingollista sinun kehityksellesi.

Myös vankilassa oleva vanhempi voi olla aktiivinen siinä, että yhteydenpito omiin lapsiin onnistuu niin hyvin kuin mahdollista. Vangille tehdään rangaistusajan suunnitelma eli “ransu”. Sen tekemisen ja päivityksen yhteydessä vanhemman on hyvä kertoa vankilan viranomaiselle, että hän haluaa jatkaa vanhempana olemista myös vankilassa ja perhe on hänelle tärkeä. Se merkitään silloin tavoitteeksi suunnitelmaan.

Viranomaisten tulee pyrkiä tukemaan yhteydenpitoa niin, että vangin yhteydet läheisiin säilyisivät. Vankilan toimintaa, jossa ollaan yhteydessä vankien perheenjäseniin, kutsutaan perhetyöksi. Voit kysyä vankilassa, millaista perhetyötä siellä tehdään. Vankilassa voidaan järjestää esimerkiksi vanhempi-lapsi -päiviä tai perheleirejä.

Alle 18-vuotiaita koskevia lakeja

Olemme koonneet tähän lapsiin vaikuttavia lakeja, kun vanhempi on vankilassa:

Lapsenhuoltolain mukaan lapsella on oikeus tavata molempia vanhempiaan, jollei tämä ole lapsen edun vastaista (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2 §).

Vankeuslain mukaan suljetussa vankilassa vangille voidaan myöntää lupa alle 15-vuotiaan lapsen tapaamiseen siihen soveltuvassa tilassa, jos tapaaminen on tarpeen vangin ja lapsen yhteyksien ylläpitämiseksi eikä tapaaminen ole lapsen edun vastaista.

Alle 15-vuotiaalla lapsella on oltava saattaja, ellei saattajan läsnäoloa pidetä tarpeettomana lapsen kehitystaso, aikaisemmat tapaamiset tai muu vastaava perusteltu syy huomioon ottaen (vankeuslaki 13 luku 11 § 2 mom).

15-vuotias lapsi voi tavata lähiomaisiaan (vanhempi, sisarus, isovanhempi) ilman huoltajan suostumusta, jollei huoltaja ole nimenomaisesti ilmoittanut vastustavansa tapaamista (vankeuslaki 13 luku 11 § 1 mom ja 1 luku 5 a §).

Alle 18-vuotiaan tapaajan päästäminen vankilaan tapaamaan muita kuin vanhempaansa edellyttää hänen huoltajansa suostumusta (vankeuslaki 13 luku 11 § 1 mom).

Jos alle 18-vuotias on huostaan otettu, lastensuojeluviranomainen päättää suostumuksesta (vankeuslaki 13 luku 11 § 1 mom).

Etävanhemman (lapsitapaaja ei asu samassa osoitteessa vankivanhemman kanssa) tapaamisoikeus perustuu sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen. Etävanhemman huoltajuudella ei ole merkitystä tapaamisoikeuden kannalta. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 7 §).

Lapsella on oikeus tavata myös muuta kuin biologista vanhempaansa (isäpuoltaan) (hallituksen esitys vankeuslaista 13 luku 5 §).

Päätöksiä tehdessä vankeinhoitoviranomaisten tulee toimillaan pyrkiä tukemaan vangin perhe-elämää, eikä sille pidä asettaa muita kuin kussakin tapauksessa perusteltavissa olevia rajoituksia (perustuslaki 10 §). Lapsen tapaamisen päätösharkinnassa korostuu lapsen ja vangin yhteyksien ylläpitäminen (sisältäen myös yhteyksien luomisen) sekä lapsen edun huomioon ottaminen (hallituksen esitys vankeuslaista, 13 luku 5 §).

Jos epäilet, että lakia ei noudateta

Eduskunnan Oikeusasiamies valvoo, että lapsia kohdellaan oikein ja että heidän oikeutensa toteutuvat. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Valvonnan kohteita oikeusasiamiehellä ovat laitokset, kuten peruskoulut, lastenkodit ja koulukodit, virkamiehet, kuten vanginvartijat, poliisit ja sosiaalityöntekijät, sekä yksityiset yritykset, kuten perhekodit, joista kunta tai valtio ostaa palveluja.

Oikeusasiamies on avannut omat sivut lapsille, sillä myös lapsi voi kannella. Kantelu tarkoittaa, että oikeusasiamies pyrkii selvittämään asiaa. Aikuinen voi kannella lapsen puolesta.

Kantelu tehdään aina kirjallisesti. Sähköposti tai sähköinen kantelulomake käy, ei siis tarvitse käyttää kirjepostia.

Soittamalla puhelimella ei voi kannella, mutta voi soittaa, jos haluaa etukäteen keskustella kantelun tekemisestä ja siitä, millaisia asioita oikeusasiamies voi tutkia.

Voit ottaa yhteyttä myös RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiöön Lapsi- ja läheistyöhön tai Kriminaaliasiamiestoiminnan työntekijöihin.