Lausunnot

Rikoksettoman elämän tukisäätiön (ent. Kriminaalihuollon tukisäätiön) vaikuttamistoimintaan kuuluu lausuntojen antaminen tekeillä oleviin lakiuudistuksiin sekä mahdollisiin muihin selvityksiin.

2024

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta  6.5.2024

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 25.4.2024

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto lakivaliokunnalle 16.4.2024

2023

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto toimeentulotukilain 7 a pykälän muuttamisesta 18.9.2023

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta 31.8.2023

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä 24.2.2023

2022

Lausunto Ehdotuksesta vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta 11.11.2022

Lausunto tutkintavankiloina toimivia vankiloita koskevasta asetusmuutoksesta. 3.11. 2022

Lausunto sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta 21.6.2022

Lausunto toimeentulotukilain uudistamiseen liittyvästä hallituksen esityksestä 30.5.2022

2021

Lausunto valtioneuvoston selontekoon sisäisestä turvallisuudesta 3.11.2021

Lausunto toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietintöön 20.10.2021

Lausunto henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta 1.7.2021

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksesta 21.6.2021§

Lausunto Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta 11.6.2021

Lausunto asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista 21.5.2021

Lausunto väliaikaisista toimista covid 19- epidemian vuoksi rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa 11.5.2021

Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmäuudistukseen liittyvistä asetusmuutoksista 30.4.2021

Lausunto vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta, annetun hallituksen esityksen täydentämisestä 31.3.2021

Lausunto koskien lainsäädäntömuutoksia tartuntatautien torjumiseksi rangaistusten täytäntöönpanossa 15.1.2021

Lausunto hallituksen esitykseen RIkosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistuksesta 11.1.2021

2020

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tupakoinnin sallimisesta vangeille vähintään kerran päivässä 8.12.2020

Vastaus kansallisen lapsistrategian toisen raportin kohtaan 9: haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oikeuksien turvaaminen 30.11.2020

Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle tupakoinnin täyskiellosta 22.10.2020

Lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteon kehittämislinjauksiin 16.10.2020

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä ja maakuntien perustamista koskevaa uudistusta 25.9.2020

Lausunto henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien
muuttamisesta 4.9.2020

Lausunto vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta 10.8.2020

Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 30.6.2020

Tupakoinnin järjestäminen vankiloissa 17.04.2020

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta 1.4.2020

Lausunto sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta 1.4.2020

2019

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2020-2025 16.10.2019

Lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaus 30.8.2019

Rikosseuramuslaitoksen ja poliisin yhteistyö vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä 30.8.2019

Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille. Kehittämistyöryhmän ehdotus. 15.8.2019

Lausunto  lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu –raportista ja siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista  1.3.2019

Lausunto järjestyssääntötyöryhmän esitykseen vankiloiden mallijärjestyssäännöiksi 18.2.2019

2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen ensikertalaisuussäädöksistä 13.11.2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen koskien sakon muuntorangaistusta 8.11.2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen koskien ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia 21.9.2018

Lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esitykseen väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneinen vankien uusimisriskin arvioinnista 21.9.2018

Lausunto hallituksen esitykseen lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista 21.9.2018

Lausunto hallituksen esitykseen uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  13.9.2018

Lausunto lennokkeja, sylkemissuojaa ja sakon täytäntöönpanoa koskevaan lakiesitykseen 24.8.2018

Lausunto sakon muuntorangaistusta koskevaan lakiesitykseen 17.8.2018

Lausunto väkivaltariskin arviointia koskevaan lakiesitykseen 13.8.2018

Lausunto rikoslain ensikertalaisuusäädöksiä koskevaan lakiesitykseen 1.8.2018

Lausunto muistioon rangaistusten oikeasuhtaisuudesta 30.4.2018

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukset 9.4.2018

2017

Ulkomaalaislaki 30.8.2017

Valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa 28.3.2017

Lausunto lakivaliokunnalle vankirahauudistuksesta 28.3.2017

2016

Lausunto hallituksen esitykseen koulutuksesta 30.1.2017

LaVL_vaihtoehdot tutkintavankeudelle.pdf 11.1.2017

Kelan toimeentulotukiohjeet 12.9.2016

Vankirahalausunto 1.8.2016

Lausunto esitykseen tutkintavankeuden vaihtoehdoista
19.4.2016

2015

Lausunto vankeusasetukseen 12.3.2015

Lausunto sakon muunnosta_valiokunta 2015 26.1.2015

Lausunto rikosuhrimaksusta_valiokunta2015 26.1.2015

2014

Lausunto yhdyskuntaseuraamuslaista 18.11.2014

Lausunto rikosuhrimaksusta 20.10.2014

Lausunto sakon muuntorangaistuksista 3.7.2014

Lausunto sosiaalihuoltolaista 3.7.2014

Sote-uudistus  6.5.2014

KAM Lausunto velkajärjestelylakiin14.2.2014

Itsemurhien ehkäisy ja kiirellisen hoidon tarpeen arviointi rikosseuraamusalalla 4.1.2014

2013

Lukio_terveystieto_2013.pdf 24.10.2013

Lausunto vankeus- ja tutkintavankeuslakien muutosesitykseen 22.10.2013

Lausunto lastensuojelun laatusuosituksista 2.10.2013

Lausunto Toimiva lastensuojelu-selvitysryhmän loppuraportista 30.9.2013

Lausunto EU-direktiivin arviomuistioon seksuaalirikoksista 2.10.2013

Lausunto yhdistelmävankeudesta 2.10.2013

Lausunto lastensuojelulain 29 § muuttamisesta 5.9. 2013

Lausunto Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioon 2025 3.10.2013

Lausunto koevapauslaista 26.2.2013