Rikoksettoman elämän tukisäätiö tukee rikoksista tuomittuja, rikoksilla oireilevia ja heidän läheisiään sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Lisäksi säätiö parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa ja auttaa irtautumaan rikoksista. Rikoksettoman elämän tukisäätiö tarjoaa uusia näkökulmia ja voimavaroja muutokseen, lisää rikoksilla oireilevien, rikoksista tuomittujen ja heidän läheistensä toimijuutta yhteiskunnassa, rakentaa verkostoja sekä tuottaa ja kehittää palveluita.

Tältä sivulta löydät vuosikatsauksemme, joihin olemme tiivistäneet koosteet kunkin vuoden tärkeimmistä tapahtumista ja toiminnoista.

Vuosikatsaus 2023

Vuosi 2023 jää säätiön historiaan merkittävänä muutoksen vuotena.  Alkuvuodesta jatkettiin vuonna 2022 alkanutta brändiuudistusprojektia. Brändiuudistuksen tavoitteena oli strategian mukaisesti kirkastaa säätiön identiteetti ja asiantuntijuus sekä kehittää brändiä nykyaikaisemmaksi ja paremmin säätiön perustehtävää ja arvoja kuvaavaksi.

Uudistuksen tuloksena säätiö sai uuden nimen RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö. Nimi rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin 30.6.2023. Nimen lisäksi säätiön sääntöihin tehtiin pieniä muutoksia, ja myös säännöt rekisteröitiin. Myös säätiön visuaalinen ilme uudistettiin. Uusi nimi ja ilme otettiin käyttöön asteittain syksyn 2023 aikana.

Säätiön toiminnan ja historian kannalta merkittävän kiinteistön, Kinaporinkatu 2:n myyntiä valmisteltiin tiiviisti vuoden aikana. Kiinteistöstä luopumisen tausta-ajatuksena oli jatkossa keskittyä entistä vahvemmin omaan perustoimintaan sekä tuetun asumisen tarjoamiseen tukiasuntojen myötä. Uusien tukiasuntojen hankkimista varten haettiin STEAlta investointiavustusta.

Vuonna 2022 toteutettu tiimiorganisaatiomalli ja sen mukaiset toimintamallit alkoivat vuonna 2023 vakiintua. Tiimien, ja erityisesti lähiesihenkilöiden kanssa työskentely koettiin onnistuneeksi ja tärkeäksi. Erityisen tärkeäksi tiimien toiminta koettiin sisäisen viestinnän kannalta, mikä näkyi myös sisäistä viestintää mittaavan vuosittaisen kyselyn tuloksissa.

Syksyllä 2023 järjestettiin vuoden tauon jälkeen Kriminaalityön foorumi hybridi-tapahtumana Helsingin Tavastialla sekä verkossa. Tapahtumaan osallistui noin 500 rise- ja sote-alan ammattilaista. Palautetta tapahtumasta saatiin ennätysmäärä, ja palautteen perusteella ammattilaiset kokivat tapahtuman oman työnsä kannalta erittäin hyödylliseksi. Tapahtumassa jaettiin myös Kriminaalityön palkinto, jonka vastaanotti Vilppulan vankilan vartija Sami Halme kaikkien kohtaavaa työtä ammattitaidolla, kunnianhimoisesti ja suurella sydämellä tekevien vartijoiden puolesta.

Ulrika Järvinen halaa Vilppulan vartijaa Sami Halmetta, joka vastaanotti kriminaalityön palkinnon. Myös asiakastyön kehittämiseksi työskenneltiin vuoden aikana tiiviisti. Koko henkilöstön yhteisissä kehittämispäivissä sekä useissa pienemmissä työpajoissa säätiön asiakastyötä tarkasteltiin eri näkökulmista ja tuotettiin materiaaleja, joiden pohjalta luotiin koko säätiön yhteinen asiakastyön viitekehys. Yhteisen viitekehykseen myötä asiakastyö perustuu yhteisiin käsitteisiin, jotka ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme asiakastyössä. Eettisten periaatteiden merkitys rikostaustaisen vertaisohjaajan ja rikosseuraamusalan ammattilaisen työparityöskentelyn toteutumisessa ja johtamisessa -artikkeli julkaistiin Rikosseuraamusalan etiikka – käsitteistä käytäntöön -julkaisussa. (Kaarakka & Nikula toim. 2023)

Tilikaudella 2023 säätiön varsinaisen toiminnan tuotot laskivat vuoteen 2022 nähden noin   140 000 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat noin 3 750 000 euroa ja tilikauden tulos oli noin 60 000 euroa. Palvelutoiminnan laskeneesta myynnistä ja yleisen kustannustason kasvusta johtuen tilikaudella 2023 säätiön kustannuksia sopeutettiin tarvittavin toimenpitein.

Alkaneet ja päättyneet hankkeet sekä toiminnat

Vuonna 2023 Rikoksettoman elämän tukisäätiössä päättyi kolme hanketta. Oikeusministeriön rahoittamassa Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -koulutushankkeessa (2022–2023) tuotettiin koulutus- ja tietopaketti hyvinvointialueiden päättäjille sekä sote-ammattilaisille uusintarikollisuuden vähentämiseksi. Oikeusministeriön rahoittamassa Väkevä-hankkeessa (2020–2023) kehitettiin kuntoutusohjelma rikostaustaisille naisille väkivaltakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja väkivaltarikollisuuden ehkäisemiseksi. Oikeusministeriön myöntämällä erityisavustuksella toimineessa OMA-hankkeessa (2020–2023) uudistettiin väkivaltarikollisuuden vähentämiseen tähtäävä Omaehtoisen muutoksen ohjelma (OMA) sekä koulutettiin ohjelman ohjaajia Rikosseuraamuslaitoksessa sekä järjestöissä.

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestinnässä suurin ponnistus vuonna 2023 oli brändiuudistuksen loppuun saattaminen. Vuonna 2022 alkanutta prosessia jatkettiin mm. järjestämällä henkilöstölle työpajoja sekä keräämällä näkemyksiä yhteistyökumppaneilta, henkilöstöltä ja asiakkailta. Brändiuudistusprosessin tuloksena syntyi säätiölle kokonaan uusi nimi RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö. Myös säätiön visuaalinen ilme uudistui. Uudistettu, värikylläinen, mutta asiallinen visuaalinen ilme toteutettiin yhteistyössä mainostoimisto Ampersand Oy:n kanssa. Nimi ja ilme otettiin käyttöön viestinnässä syksyn 2023 aikana. Kaikki työpajat, yhdessä jaetut ideat ja saadut ehdotukset edistivät prosessia ja auttoivat kiteyttämään lopullisen uuden brändin, joka on entistä nykyaikaisempi ja vastaa paremmin säätiön perustoimintaa sekä arvoja.

Anastasia Lapintie, Aleksis Salusjärvi ja vankin sisarus tekemässä studiossa podcastia.

Hyvinvointialueille suunnatussa hankkeessa toteutettiin sote-alan ammattilaisille suunnattu Podcast, käsikirja sekä webinaari. Laadukkaiden viestintämateriaalien ympärille rakennettu Kierteenkatkaisijat -viestintäkampanja tavoitti yli 5000 sote-ammattilaista eri hyvinvointialueilla.

Lisäksi vuonna 2023 järjestettiin tuttuun tapaan useita viestintäkoulutuksia henkilöstölle sekä toteutettiin strategian ja tavoitteiden mukaista ulkoista viestintää. Säätiön henkilöstön tyytyväisyys sisäiseen viestintään nousi vuonna 2023 kaikilla osa-alueilla selkeästi verrattuna edellisvuoteen. Säätiön näkyvyys mediassa lisääntyi jopa 72% edellisvuodesta. Sosiaalisen median kanavien kokonaistavoittavuus kasvoi edellisvuodesta hieman, ja säätön näkyvyys sosiaalisessa mediassa kasvoi yli 200%.

Eduskuntavaalien alla, keväällä 2023 tavoitteena oli tavata kaikkien hallituspuolueiden edustajat vaalivaikuttamisen merkeissä. Tapaamiset saatiin järjestymään neljän puolueen edustajien kanssa, ja palaute tapaamisista oli positiivista ja kannustavaa. Muissa keskusteluissa ja kuulemistilaisuuksissa tavattiin arviolta n. 30 päättäjää sekä 50 muuta alan asiantuntijaa. Säätiön edustus jatkui sekä Vankiterveydenhuollon johtokunnassa että Oikeusministeriön Haaste-lehden toimitusneuvostossa.

Palvelut ja toiminnat

Asiamiestoiminta

Asiamiestoiminta ehkäisee rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä tarvitsemiensa palvelujen, etuusjärjestelmien ja muiden tukimuotojen ulkopuolelle. Asiamiestoiminta antaa asiakkaille neuvontaa ja ohjausta sekä tekee edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa.

Vuonna 2023 toiminnassa oli neljä työntekijää, mikä mahdollisti muun muassa hyvinvointialueilla tehtävän verkostotyön laajentamisen. Kaikkiaan asiamiestoiminta oli mukana 13 hyvinvointialueen verkostoissa. Verkostoissa välitettiin tietoa hyvinvointialueiden palveluiden järjestämiseksi oikea-aikaisesti sekä tarpeen mukaisesti rangaistuksesta vapautuville ja heidän läheisilleen.

Vankiloiden infotilaisuuksissa, joissa käsiteltiin asiakkaiden oikeuksia palveluihin ja etuuksiin, tavattiin yli 400 vankeusrangaistusta suorittavaa. Asiakasyhteydenottoja tuli vuoden aikana yli 700. Yhteydenottajista noin puolet oli vankeusrangaistusta suorittavia ja runsas kolmannes heidän läheisiään. Myös viranomaiset ottivat yhteyttä asiakkaidensa asioissa. Yhteydenotot koskivat usein vankila-aikaisia asioita, mutta enenevästi yhteydenotot liittyivät myös hyvinvointialueiden palvelujen saatavuuteen.

Hyvinvointialueet uusintarikollisuutta vähentämässä -webinaari Rikosseuraamuslaitoksen, Vankiterveydenhuollon ja Suomen Sosiaalioikeudellisen seuran kanssa järjestettiin toukokuussa säätiön hyvinvointialue-hankkeen kanssa. Webinaariin osallistui yli 300 henkilöä ja ohjelmaa pidettiin palautteiden perusteella laadukkaana ja monipuolisena.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle järjestettiin webinaari rikoksen puheeksi otosta. Asiamiestoiminta oli myös mukana järjestämässä Eriarvoisuudesta yhdenvertaisuuteen -seminaaria ja työpajoja THL:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työskentelyn tuloksena syntyi tarkistuslista ammattilaisille stigman vähentämiseksi.

Marianne Tuuttila ja Johanna Järvinen-Tassopoulos pitämässä puhenvuoroa stigman vähentämisen työpajassa.

Lausuntoja annettiin 6 kappaletta oikeusministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja eduskunnan valiokunnille. Lisäksi lausuntoja annettiin hyvinvointialueiden järjestämissuunnitelmiin. Asiamies vaikutti jäsenenä Oikeusministeriön asettamassa vankeuslakia uudistavassa työryhmässä.

Asumispalveluohjaus vapautuville

Asumispalveluohjaus on tarkoitettu rikosseuraamuksesta vapautuville, jotka ovat
asunnottomia, elävät ilman pysyvää asuntoa tai tarvitsevat apua asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminnan taustalla on huoli erityisesti vapautuvien vankien sijoittumisesta rangaistuksen jälkeen.

Asiakastyöllä tavoitettiin noin 400 rikostaustaista tai heidän läheistään. Tiiviimpiä palveluohjausasiakkaita oli 34. Jokainen koki tapaamisen/puhelun jälkeen saaneensa kaiken siihen asti tarvitsemansa tiedon.

Viestinnässä ja vaikuttamistyössä nostettiin rikostaustaisten asunnottomuuden erityispiirteitä ja haasteita. Vapautuvien asumisen Facebook-sivun vierailumäärät nousivat 232,8% edellisestä vuodesta. Vuoden 2023 vapautuvien asumisen yhteistyöpäivän aiheena oli ”Vapautuvien asumisen järjestelyt etelän hyvinvointialueilla” (Hki, VaKe, LäU).

Mia Juseilus kansainvälisten vieraiden kanssa.

Kansainvälinen työ alkoi FEANTSAn jäsenyyden kautta ja laajeni myös muuhun kv-edustamiseen. Kansainvälisen työn tavoitteena on, että rikosseuraamusasiakkaat näkyvät myös kansainvälisessä asunnottomuuskeskustelussa sekä tietoisuus erilaisista malleista ja käytännöistä leviää. Konkreettisena tavoitteena on jäsenyyden myötä suunnitella ja toteuttaa seminaari vapautuvien asumisesta vuoden 2024 FEANTSA-konferenssiin.

Oppiva – oppimisvalmennus

Oppiva-toiminnan tavoitteena on lisätä rikostaustaisten oppimisvaikeuksiin, kuten erilaisiin neurotyyppeihin, ja lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksiin ja hahmotushäiriöön liittyvää tietoa sekä kehittää niiden tunnistamiseen ja tukeen liittyviä menetelmiä. Päämääränä on myös edistää rikostaustaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä uusintarikollisuutta.

Vuonna 2023 Oppiva muutti samoihin tiloihin Nuorten toiminnan kanssa ja kävi säännöllisesti kohtaamassa kävijöitä myös Raittilan toimipisteellä. Asiakastyötä toteutettiin joustavasti hybridinä asiakkaiden maantieteellisestä sijainnista ja tilanteesta riippuen. Etänä toteutetut asiakas- ja koulutustapahtumat järjestettiin Skypessä, Teamsissa ja puhelimitse, mikä mahdollistaa valtakunnallisen asiakastyön tekemisen. Vuonna 2023 tarjottiin yksilöllistä tukea 130 asiakkaalle, kohtaamisia kertyi yhteensä 187.

Lautapeliä pelaava ryhmä

Paitsi tiivistynyt yhteistyö RETS:in muiden toimintojen kanssa, vuoden kohokohdiksi nousevat tiedonvaihto kansainvälisten toimijoiden, kuten yhdysvaltalaisen Impact Justicen, kanssa, OVA-verkoston uudelleenkäynnistely koronatauon jälkeen, sekä Oppiminen haltuun -oppaan tuottaminen loppuvuodesta 2023.

Lapsi- ja läheistyö

Lapsi- ja läheistyössä tuetaan rikoksesta epäiltyjen ja tuomittujen läheisiä rikoksen ja rangaistuksen aiheuttamassa kriisissä. Tuomittujen kanssa työskennellään vanhemmuuden ja parisuhteen teemojen ympärillä. Lisäksi tuodaan kohderyhmätietoutta ammattilaisille, tuotetaan materiaalia asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön sekä tehdään vaikuttamistyötä kohderyhmän tuen tarpeen tunnistamisen eteen.

Vuonna 2023 annettiin yksilöllistä tukea 81 asiakkaalle, joista suurin osa (84 %) oli naisia. Nykyisiä tai entisiä vangin kumppaneita oli 39 %, vankeja 12 % ja alaikäisiä lapsia 13 %. Asiakaspalautteen perusteella palvelun on koettu monin tavoin vaikuttavan myönteisesti omaan elämäntilanteeseen.

Vuoden aikana järjestettiin 3 leiriä lapsiperheille ja 1 leiri pariskunnille, joista toinen tai molemmat vanhemmat ovat vankilassa. Lisäksi järjestettiin 2 vertaistuellista hyvinvointiviikonloppua vankien vanhemmille ja muille läheisille. Perheleirien laatu on pysynyt vuosien aikana korkealla.  Osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa ammatilliseen tukeen ja leirin ohjelmaan.  Leirien lisäksi vuoden aikana toteutettiin vertaisryhmä vankien vanhemmille Turussa ja osallistuttiin temaattisiin Vankien vanhemmat ry:n ryhmätapaamisiin Helsingissä ja Teamsillä. Aiemmin lasten vertaisryhmään osallistuneille lapsille järjestettiin kesätapaaminen.

Nainen pitelee vastasyntynyttä vauvaa, nuori nainen katsoo vierestä

Kohderyhmätietoutta jaettiin ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville. Vuoden aikana tavoitettiin 382 sosiaali- tai rikosseuraamusalan opiskelijaa, jotka eivät muuten saa rikostaustaisten läheisiin liittyvää tietoa, sekä 1316 ammattilaista.

Toiminnassa pilotoitiin tukihenkilökoulutusta, josta valmistui tammikuussa 2024 kahdeksan henkilöä vapaaehtoistyöntekijöiksi oman läheiskokemuksensa pohjalta.

Vuosi oli aktiivinen myös kansainvälisen toiminnan suhteen, joista erikseen voi mainita Children of Prisoners Europe (COPE) -verkostossa toimimisen sekä tutkimusyhteistyön Lincolnin yliopiston kanssa, jossa kerättiin suomalaista haastatteluaineistoa naisten tekemästä työstä miesten desistanssin tueksi.

Naiserityinen työ

Naiserityinen työ – tukee pääkaupunkiseudulle vankilasta vapautuvia rikostaustaisia naisia. Asiakkaille rakennetaan palvelu- ja tukijatkumoita yhteiskunnan palveluihin ja tarjotaan yksilötukikeskusteluja ammattilaisen ja/tai kokemustyöntekijän kanssa.

Toimintavuoden aikana tavoitettiin 66 yksilöasiakasta ja vankiloissa järjestetyissä tapahtumissa, ryhmätoiminnassa ja infoissa 99 naista. Yksilötyössä edistettiin naisten tunne- ja toiminnan säätelytaitoja, rikoksista ja/tai päihteistä irtaantumista, itsearvostusta sekä vakautettiin elämäntilannetta rikosseuraamuksesta vapautumisen jälkeen tai seuraamuksen aikana.

Verkostoyhteistyötä toteutettiin YRE Helsinki-, YRE Espoo ja VaKe YRE verkostoissa, Naiserityisen työn verkostossa sekä RAILI-verkostossa. Verkostotyöskentelyn tavoitteena oli asiakasyhteistyön lisääminen rikosseuraamuksesta vapautumisvaiheessa ja tarvittaviin palveluihin kiinnittäminen sekä verkostoon osallistuvien ammattilaisten tietoisuuden lisääminen kohderyhmästä ja erityisistä tukitarpeista. Verkostotyöllä tavoitettiin 259 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Vaikuttamistyötä kohdennettiin edelleen työssään rikostaustaisia naisia kohtaaville ammattilaisille mm. järjestämällä koulutuksia ja webinaareja. Lisäksi Naiserityisessä työssä annettiin mediahaastatteluja ja kirjoitettiin blogitekstejä. Toiminnan kokemustyöntekijä osallistui myös Suplassa julkaistun podcast-sarjan jaksoon. Toiminta osallistui myös neljään kotimaiseen tutkimushaastatteluun sekä kahteen kansainväliseen tutkimushaastatteluun kohderyhmästä. Tapahtumilla, koulutuksilla ja annetuilla puheenvuoroilla tavoitettiin 1100 sote-alan ammattilaista.

Vapautuvien asumisen tuen verkosto

Valtakunnallinen VAT-verkosto kehittää, tukee ja koordinoi rikosseuraamusasiakkaiden asumis- ja muita tukipalveluja sekä parantaa tiedonvälitystä eri sidosryhmien ja toimijoiden välillä. Tavoitteena on vähentää rikosseuraamustaustaisten asunnottomuutta ja uusintarikollisuutta.

Vuonna 2023 VAT-verkosto seurasi, arvioi ja kehitti tuloksellisuuttaan monipuolisesti.
Verkosto järjesti neljä yhteistyöpäivää, joiden teemana oli ”Jaksaminen, hyvinvointi ja turvallisuus muutoksessa”. Hybriditapahtumat lisäsivät tapahtumien saavutettavuutta ja joustavuutta laajentaen osallistujakuntaa valtakunnallisesti. Tapahtumien osallistujamäärät kasvoivat 38 % verrattuna edellisvuoteen ja palaute oli parempaa kuin aiemmin.

Vuonna 2022 solmitun kumppanuussopimuksen Rikosseuraamuslaitoksen kanssa ennakoitiin vahvistavan yhteistyötä ja lisäävän vaikuttamistyön mahdollisuuksia. Tämä osoittautui todeksi, sillä rikosseuraamuslaisten osuus seminaareissa kasvoi 19 % vuoteen 2022 verrattuna. Kumppanuudet ja yhteistyöfoorumit tukivat verkoston vaikuttamistyötä entisestään.

VAT-verkoston uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi 25 % vuoteen 2022 verrattuna. Työvaliokunnan vahvistaminen loi vankan perustan tulevalle yhteistyölle ja verkoston toiminnan kehittämiselle. Vuoden päätteeksi Ara julkaisi uuden ohjesivuston Ara-vuokra-asuntojen hallintaan liittyen. VAT-verkosto on aktiivisesti pitänyt yllä vuoropuhelua mm. Aran kanssa. Uusi ohjesivusto helpottaa vuokrataloyhteisöjä ohjaamaan vapautuvien vankien asunnonsaantia.

Näiden saavutusten perusteella vuosi 2023 voidaan nähdä VAT-verkostolle menestyksekkäänä vuotena. Vuoden 2023 tulosten perusteella näyttää siltä, että verkosto on onnistunut saavuttamaan asetetut tavoitteet ja edistänyt monipuolisesti toimintaansa.

Asiantuntijoita keskustelemassa yhteisen pöydän ääressä

Vertaistoiminnat (REDIS, Raittila, Nuoret)

Vertaistoimintojen työ perustuu asiakkaan rinnalla kulkemiseen niin rikosseuraamuksen ja/tai päihdekuntoutuksen aikana, että näiden jälkeen. Asiakkaat kohdataan vertaistoiminnoissa tasa-arvoisesti ja tuomitsematta, mikä luo turvallisen ja luotettavan pohjan yhteiselle muutostyöskentelylle. Vertaistoimintojen työn ytimessä ovat yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja vertaistuki.

Kaksi henkilöä pelaa korttia

Vertaistuki Redis

Päihteetön kohtaamispaikka Redis tukee rikosseuraamuksesta vapautuvia elämänmuutoksessa ja rakentaa jatkoja vankiloiden tukitoimille. Redis tarjoaa mm. vertaistukea, tukea harrastuksiin sekä palveluohjausta.

Vuoden 2023 aikana naisten osallistuminen Rediksen toimintaan lähes tuplaantui. Naisia toiminnassa oli 48 ja kohtaamisia 709. Tämä on tuonut Rediksen yhteisöön kaivattua tasapainoa. Miehiä oli Rediksessä 122, kohtaamisia 2812. Valvottujen koevapauksien ja yhdyskuntaseuraamusten määrät ovat myös olleet kasvusuunnassa. Kaiken kaikkiaan Rediksen palveluihin on löytänyt tiensä yhä useampia uusia kävijöitä vanhan ydinporukan rinnalle. Ryhmiä Rediksessä järjestettiin 102 kappaletta. Kävijät haluavat osallistua ja tuoda ääntään kuuluviin, ja asiakkaiden kanssa yhdessä tekeminen ja toiminnan suunnittelu ovatkin Rediksessä selvästi lisääntyneet.

Raittila

Raittila tarjoaa päihteettömän, vertaisuuteen perustuvan kohtaamispaikan päihde- ja rikostaustaisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaat saavat niin ryhmä- kuin yksilöohjausta sekä tukea sosiaaliseen kuntoutumiseen. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti jo jonkin aikaa raittiina olleille, kuntoutuspolulla hieman pidemmälle edenneille asiakkaille.

Vuonna 2023 Raittilan asiakkaina oli yhteensä 319 henkilöä. Asiakaskohtaamisia kertyi yhteensä 3672. Ryhmät kokoontuivat kaikkiaan 260 kertaa, ja ryhmissä kohdattiin asiakkaita 2209 kertaa. Tapahtumia järjestettiin 19 kappaletta, ja niihin osallistui yhteensä 171 asiakasta. Raittilan toimintaan tuli vuonna 2023 mukaan aiempia vuosia enemmän naisia, ja myös alle 29-vuotiaita asiakkaita oli edellistä vuotta enemmän. Yhteistyötä mm. Rikosseuraamuslaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja alan muiden toimijoiden kanssa tehtiin tiiviisti.

Nuorten toiminta

Nuorten toiminnan päihteetön kohtaamispaikka tukee rikoksilla oireilevia, rikoksista tuomittuja sekä heidän läheisiä. Nuorten toiminnassa edistetään kävijöiden integroitumista takaisin yhteiskuntaan sekä tuetaan päihteettömään ja rikoksettomaan elämään vertaisuuden sekä ammattilaisen muodostaman työparimallin mukaan.

Vuonna 2023 Nuorten toiminnan asiakkaina oli yhteensä n. 170 henkilöä. Asiakaskohtaamisia kertyi yhteensä 3500. Ryhmät kokoontuivat kaikkiaan 118 kertaa, ja ryhmissä kohdattiin asiakkaita 708 kertaa.

Vuoden 2023 keväällä nuortentoiminnassa tapahtui merkittäviä muutoksia henkilökunnan osalta. Muutosten vaikutus kantoi pitkälle syksyyn. Toimintaa kehitettiin vastamaan paremmin kävijäkunnan tarpeisiin sekä huomioitiin vahvasti kävijöiden toiveet ja tarpeet. Nuorten toiminnassa merkittävässä roolissa oli kohtaaminen sekä pitkäjänteinen rinnalla kulkeminen. Onnistumisia koettiin kävijöiden päästessä opiskelemaan sekä työelämään. Kohtaamispaikassa suoritettiin yhdyskuntapalvelua sekä valvottua koevapautta. Kävijöille mahdollistettiin myös kuntouttavaa työtoimintaa sekä työkokeilua.

Yksilötyön kysyntä ja merkitys oli vuonna 2023 merkittävässä kasvussa ja tähän tarpeeseen nuorten toiminnassa vastattiin mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntäen.

Ohjaaja ja nuori studiossa

RETS-kodit

RETS-kodit (v. 2023 tukiasumispalvelut) tarjoavat tukiasuntoja ja tukea asumiseen rikoksista tuomituille ja rikoksilla oireileville asunnon tarpeessa oleville ihmisille ympäri Suomen. RETS-kodit toimi vuonna 2023 Asunto ensin -periaatteen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen viitekehyksen mukaisesti.

Rikoksettoman elämän tukisäätiöllä oli vuonna 2023 63 hajasijoitettua tukiasuntoa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Vuoden 2022 alussa alkanutta vuokraustoiminnan keskittämistä yhdelle vuokraustoiminnasta vastaavalle sosiaaliohjaajalle jatkettiin myös vuonna 2023. Vuokraustoiminnan eriyttämisen myötä vuokranantajan rooli on selkeytynyt sekä asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden suuntaan ja suunnitelmallisempi yhteistyö talonyhtiöiden ja isännöitsijöiden kanssa on vahvistunut.

Pääosin asiakkaat ovat tulleet tuetun asumisen piiriin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella toimivan Essi-Allianssin kautta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ohjaamina. Vuonna 2023 RETS-koteihin asutettiin 29 asiakasta ja tukiasunto mahdollisti 11 asiakkaalle vapautumisen koevapauden kautta. Itsenäiseen asumiseen tukiasunnoista siirtyi 15 asiakasta. Vuonna 2023 tarjottiin yksilöllistä tukea 121 asiakkaalle, kohtaamisia kertyi yhteensä n. 4000.

RETS-kotien työntekijät keskustelevat pöydän ääressä.

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa (RyMy) järjestettiin (toiminta päättynyt v. 2024) työtoimintaa Helsingin Lapinlahden sairaalaan alueella tehtävässä ympäristönhoitotyössä. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa vastaava sosiaaliohjaaja ja työvalmentaja toimivat yhdyskuntapalvelua suorittavan henkilön tukena työtehtävissä suorituksen aikana sekä tarpeen mukaan myös suoritusajan ulkopuolella.

RyMyssä työskentely jatkui vuonna 2023 Lapinlahden sairaala-alueella ja talvikaudella Lapinlahden lisäksi Hietaniemen hautausmaalla. Yhteistyö Staran, Helsingin seurakuntayhtymän sekä Lapinlahden Lähteen kanssa sujui hyvin. Vuoden 2023 yhdyskuntapalvelunsuorittajat ohjautuivat Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistosta. Kerätyn palautteen mukaan RyMyn toiminta on lisännyt yhdyskuntapalvelusuorittajien merkityksellisyyden kokemusta, ja he ovat myös kokeneet tulleensa kohdatuksi tasavertaisina yhteistyökumppaneiden taholta.

Kehittämishankkeet

Novus Ego -hanke (2022–2024)

Novus Ego -hankkeessa kehitetään liikuntavalmennusmallia rikos- ja päihdetaustaisille ja/tai rikoksilla oireileville nuorille aikuisille. Toiminta perustuu monipuoliseen liikuntaan, yhteisöllisyyteen ja vertaisuuteen sekä yksilölliseen tukeen. Nuoria aikuisia tuetaan yksilöllisesti muutokseen ja vahvistetaan rikoksetonta ja/tai päihteetöntä identiteettiä. Toiminnalla pyritään vahvistamaan nuoren aikuisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä osallistumista yhteiskuntaan.

Novus Ego -hankkeessa keskityttiin toisena toimintavuonna erityisesti yhteistyön kehittämiseen, uudenlaisten toimintamuotojen kokeiluun ja toimintamallin sisältöjen kirkastamiseen. Hankkeen toimintaan osallistuneiden nuorten aikuisten kanssa käytiin kuntosalilla kolme kertaa viikossa, minkä lisäksi järjestettiin erilaisia retkiä luontoon. Ajoittain rauhoituttiin läsnäoloon joogassa, tehtiin yhdessä ruokaa ja keskusteltiin erilaisista hyvinvointiin ja kuntoutumiseen liittyvistä teemoista. Järjestettiin myös kolmen yön mittainen liikuntaleiri Pajulahdessa. Hankkeessa tehtiin tiivistä yksilötyötä tukien nuoria aikuisia yksilöllisesti heidän matkallaan eteenpäin. Useampi hankkeen toimintaan osallistunut jatkoi vuoden aikana työ- ja opiskeluelämään, esimerkiksi Keijo-kokemusasiantuntijakoulutukseen.

Hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin erilaisia työpajoja liittyen mm. terveelliseen ruoka- liikunta- ja kehosuhteeseen. Romanifoorumin D7-hankkeen porukka osallistui aktiivisesti kanssamme salikäynteihin ja pidimme yhteisiä keskusteluryhmiä. Hanke oli vuoden aikana mukana järjestämässä useita tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen työntekijät myös jalkautuivat yhdessä Irti Huumeista ry:n Huudikoutsien ja Kalliolan työntekijöiden kanssa. Hankkeesta käytiin pitämässä lukuisia infotilaisuuksia mm. päihdekuntoutuksissa, ja hanke osallistui useisiin webinaareihin tuoden hankkeessa tehtävää toimintaa ja liikuntaan pohjautuvaa toimintamallia esille.

Loppuvuonna 2023 käynnistyi yhteistyö ammattioppilaitosten kanssa, ja marraskuussa aloitettiin viikoittainen saliryhmä Espoon Omniassa. Ryhmä lähti hyvin käyntiin, ja toiminta jatkuu Omnian lisäksi Stadin AO:ssa vuonna 2024, joka on kehittämishankkeen viimeinen toimintavuosi.

Elli Mäkiaho, Joona Huuki ja Filip Muhonen istvat pyöreän pöydän ääressä. Taustalla on valkotaulu, johon on piirretty suuri ajatuskartta.

RiseRaPeli-hanke 2021–2024

Rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelmien ehkäisy ja kuntoutus -kehittämishankkeessa kehitetään rikosseuraamusasiakkaiden rahapeliongelman tunnistamiseen, ehkäisyyn ja kuntoutukseen erilaisia keinoja ja menetelmiä. Hankkeen päätavoite on saada rahapeliongelmien palvelukokonaisuus osaksi kaikkia yhdyskuntaseuraamuksia valtakunnallisesti.

Vuonna 2023 hankkeessa panostettiin asiakastyöhön, ja vuoden aikana kuntoutuksen läpikäyneitä, parhaillaan kuntoutuksessa olevia ja kuntoutukseen ilmoittautuneita asiakkaita oli yhteensä 40. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kuntoutus oli joko täysin tai osittain osa rikosseuraamuksen suorittamista. Ohjelmasta saadut tulokset sekä jälkitutkimuksen yhteydessä kerättävät asiakaspalautteet ovat olleet erinomaisia. Kuntoutuksen lisäksi asiakkaita kohdattiin mm. vankila- ja kohtaamispaikkatoimintavierailuilla. Vuonna 2024 asiakasohjausta pyritään tehostamaan entisestään.

Pelipysäkki-kuntoutusohjelmaa kehitetään ahkerasti yhteistyössä sekä kokemusasiantuntijoiden että ammattilaisten kanssa vastaamaan entistä paremmin hankkeen asiakasryhmän tarpeisiin. Kuluneena vuonna kehittämistyöhön osallistui kokemusasiantuntijan roolissa kaksi ohjelman aiemmin suorittanutta asiakasta. He tekivät kehittämistyötä yhteensä 110 tuntia osana yhdyskuntapalvelua.

Ensimmäinen kuntoutusohjelman asiakkaille suunnattu vertaistukipilotti toteutettiin syksyllä 2023. Kyseessä oli suljettu vertaisryhmä, josta saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta ryhdyttiin suunnittelemaan tulevalle keväälle sekä avoimia vertaisryhmätapaamisia että rakenteita henkilökohtaisten tukisuhteiden tarjoamiseksi.

Hanketta, Pelipysäkki-ohjelmaa sekä rikosseuraamusasiakkaiden rahapalaamiseen liittyviä teemoja esiteltiin aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa, verkostoissa ja viestintäkanavissa, niin ammattilaisille kuin asiakkaille. Rikosseuraamustyöntekijöille järjestettiin kaksi koulutusta rahapelaamisen tunnistamisesta, puheeksi otosta ja asiakasohjauksesta.

Väkevä-hanke 2021–2023

Väkevä-hankkeessa kehitettiin kuntoutusohjelmaa rikostaustaisille naisille väkivaltakäyttäytymisen ehkäisemiseksi ja väkivaltarikollisuuden vähentämiseksi. Kuntoutus toteutetaan etänä hankkeessa kehitettävän Apuri-verkkoalustan välityksellä. Hanke päättyi vuonna 2023.

Väkevä-hankkeessa kehitettiin verkkopohjainen, etänä toteutettava yksilökuntoutusohjelmaa rikostaustaisille naisille, joilla on tunnesäätelyvaikeuksia. Kuntoutusohjelma pohjautuu kognitiiviseen/dialektiseen käyttäytymisterapiaan. Hankkeessa kehitetyllä Apuri-verkkoalustalla asiakas voi opetella dialektisen käyttäytymisterapian mukaisia taitoja ja harjoitella niitä itsenäisesti arjen tilanteissa. Kuntoutuksen kohderyhmä oli yhdyskuntaseuraamustoimistojen yhdyskuntapalvelua/valvontarangaistusta suorittavat tai ehdonalaisen vapauden valvonnassa olevat naiset, joilla on tunnesäätelyvaikeuksia ja/tai väkivaltaista käyttäytymistä. Asiakkaita ohjautui lisäksi naisten avovankiloista ja Rikoksettoman elämän tukisäätiön Naiserityisestä työstä. Väkevä-hankkeen kuntoutukseen osallistui yhteensä 18 asiakasta, joista 12 aloitti varsinaisen kuntoutuksen.

OMA-hanke 2021–2023

OMA-hankkeessa kehitettiin Rikosseuraamuslaitoksessa käytettävää vakavaan väkivaltaan syyllistyneille rikoksentekijöille kohdennettua OMA eli omaehtoisen muutoksen ohjelmaa. OMA:n toteutustapaa muutettiin siten, että mahdollisimman moni vakavaan väkivaltaan syyllistynyt saisi mahdollisuuden osallistua ohjelmaan. Lisäksi ohjelmalle luotiin jatkumoita siviiliin, jolloin kuntoutusprosessia voi jatkaa myös rangaistuksen suorittamisen jälkeen.

Hankkeen aikana koulutettiin Rikosseuraamuslaitokseen uusia OMA-ohjaajia sekä täydennyskoulutettiin jo aiemmin koulutettuja OMA-ohjaajia. Lisäksi koulutettiin jatkumoihin väkivaltatyötä tekeviä järjestöjen henkilökuntaa.

OMA-ohjelman uutta toteutustapaa pilotoitiin kolmessa suljetussa vankilassa: Riihimäellä, Turussa ja Mikkelissä. Ohjaajina näissä ryhmissä toimivat täydennyskoulutetut OMA-ohjaajat. Hankkeessa uudistetun OMA-ohjelman käyneet osallistujat kokivat itse ohjelman tukevan muutosmotivaation kehittymistä, ajattelun muutoksia, rikoksettomuutta, päihteettömyyttä sekä väkivaltaisen käyttäytymisen vähentymistä.

OMA-hankkeen havaintojen mukaan kuntoutusohjelman jatkamiseksi rikosseuraamuksen eri vaiheissa tarvitaan systemaattisempaa, rakenteellista yhteistyötä sekä Rikosseuraamuslaitoksen yksikköjen välillä että Rikosseuraamuslaitoksen ja vapautumisen jälkeisten palveluiden kanssa.  Tästä syystä vuonna 2023 päättyneelle OMA-hankkeelle haettiin jatkoa OMA 2.0.-hankkeena.

Kaksi nyrkkiä yhdessä

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta -koulutushanke 2022–2023

Hyvinvointialueet vähentämässä uusintarikollisuutta oli hyvinvointialueiden päättäjille ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu koulutushanke. Hankkeessa vahvistettiin hyvinvointialueiden päättäjien valmiuksia huomioida rikostaustaisten ja heidän läheistensä tarpeet sosiaali- ja terveyspalveluita koskevissa päätöksissä. Lisäksi hankkeessa vahvistetettiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valmiuksia kohdata rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä lisätään heidän tietoisuuttaan ja osaamistaan rikosseuraamuksen vaikutuksista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Hanke päättyi vuonna 2023.

Hankkeen alkupuoliskolla v. 2022 tuotettiin infopaketti, mm. politiikkasuositukset hyvinvointialueiden päättäjille. Vuonna 2023 työ jatkui tuottamalla digitaalinen viestintäpaketti hyvinvointialueiden sote-ammattilaisille. Koulutuspaketti koostui podcastista, käsikirjasta sekä webinaarista. Kuusiosainen Kierteen katkaisijat –podcast julkaistiin tammi-helmikuussa 2023, ja se keräsi vuoden aikana n. 3500 kuuntelukertaa. Käsikirja ladattiin vuoden aikana rets.fi-verkkosivuilta n. 800 kertaa ja se on otettu käyttöön muun muassa alan oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Webinaariin osallistui n. 300 sote-alan ammattilaista. Hankkeen työntekijät osallistuivat vuoden aikana useisiin tilaisuuksiin, messuille ja alan koulutustapahtumiin.

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit ovat käytettävissä ja löytyvät verkkosivulta: rets.fi/hyvinvointialueet. Materiaalien markkinointia ja hyödyntämistä jatketaan hankeajan päättymisenkin jälkeen.

 

Aiemmat vuosikatsaukset

Vuosikatsaus 2022

Vuosikatsaus 2021

Vuosikatsaus 2020

Vuosikatsaus 2019

Vuosikatsaus 2018