Vuosikatsaus 2019

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Lisäksi säätiö parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa ja auttaa rikostaustaisia irtautumaan rikoksista. Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjoaa uusia näkökulmia ja voimavaroja muutokseen, lisää rikostaustaisten toimijuutta yhteiskunnassa, rakentaa verkostoja sekä tuottaa ja kehittää palveluita.

Vuonna 2019 säätiön toiminnassa painotettiin vaikuttamistyön kehittämistä laatimalla vaikuttamistyön strategia sekä integroimalla vaikuttamistyö tiiviimmin osaksi asiantuntijoiden työtä. Vuonna 2019 siirryttiin myös Microsoft 365 -pilvipalvelimen käyttöön. Muutoksen tavoitteena oli tiedostojen hallinnan, tietoturvan sekä sisäisen viestinnän kehittäminen.

kukkaruukussa itävä verso

Valtakunnalliset toiminnat

Kriminaaliasiamiestoiminta

Kriminaaliasiamiestoiminta ehkäisee rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä tarvitsemiensa palvelujen, etuusjärjestelmien ja muiden tukimuotojen ulkopuolelle. Asiamiestoiminta antaa asiakkaille neuvontaa ja ohjausta sekä tekee edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa.

Vuonna 2019 kriminaaliasiamiestoiminta vieraili kymmenessä vankilassa pitämässä vangeille infotilaisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluista sekä vastaanottoja. Viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden tapaamisia oli runsaasti eri puolilla Suomea, ja lisäksi osallistuttiin vankiloiden piha- ja perhepäiviin. Loppuvuonna asiamiestoiminnassa oli vain kaksi työntekijää, mikä vaikutti toimintaan merkittävästi.

Asumispalveluohjaus vapautuville

Asumispalveluohjaus on tarkoitettu rikosseuraamuksesta vapautuville, jotka ovat asunnottomia, elävät ilman pysyvää asuntoa tai tarvitsevat apua asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminnan taustalla on huoli erityisesti vapautuvien vankien sijoittumisesta rangaistuksen jälkeen.

Vuonna 2019 toiminta painottui asiakastyöhön ja etenkin pitkäaikaisten asiakkuuksien määrä lisääntyi. Asiakkaiden asuntotilanteet eivät aina edenneet pitkien jonojen vuoksi. Jonoista kadonneita asiakkaita tavoitettiin parhaiten Facebookin Messenger-viestipalvelun kautta. Vapautuvien asumisen Facebook-sivusto oli aktiivinen, ja esimerkiksi Poste Restanten maksullisuuteen liittyvä uutinen tavoitti lähes 80 000 lukijaa. Hankkeen asiantuntijan kahden kuukauden opintovapaan aikana edistettiin asunnottomana vapautuvien lyhytaikaisvankien arviointiselvitystä.

Oppiva – oppivalmennus

Oppiva-toiminnan tavoitteena on lisätä rikostaustaisten oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä kehittää niiden tunnistamiseen ja tukeen liittyviä menetelmiä. Päämääränä on myös edistää rikostaustaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä uusintarikollisuutta.

Vuonna 2019 Oppiva alkoi tehdä koulutusyhteistyötä rikosseuraamussosionomeja kouluttavan Laurea AMK:n kanssa. Samana vuonna käynnistyi myös Helsingin vankilan lyva-kurssitoiminta yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen ja useiden muiden yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi Oppiva osallistui Vanajan vankilan Voimapäiviin.

Vapautuvien asumisen tuen verkosto

Valtakunnallinen Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT) vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien henkilöiden asunnottomuutta.

Vuonna 2019 VAT-verkostossa järjestettiin tapahtumia viidellä eri paikkakunnalla eri teemoin. VAT-verkostossa tuotettiin materiaaleja sekä osallistuttiin yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi erilaisin kannanoin. VAT-verkosto kasvoi kahdella uudella jäsenjärjestöllä.

isä ja lapsi katselevat sykikkäin llintuja järvellä

Ehjä perhe -toiminta

Ehjä perhe -toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten läheis- ja perhetyön kehittäminen. Toiminta koordinoi vankien ja heidän omaistensa vertaisryhmätoimintaa ja järjestää perheleirejä.

Vuonna 2019 toiminnassa toteutettiin perheleirien vaikuttavuusselvitys ja selvitys vankien vanhempien tuen tarpeesta. Lisäksi julkaistiin opas niille nuorille, joiden vanhempi tai muu läheinen on vankilassa.

Naiset näkyviksi -hanke (2018–2020)

Naiset näkyviksi -hanke tarjoaa tukea pääkaupunkiseudulle vankilasta vapautuvia rikostaustaisia naisia. Asiakkaille rakennetaan tukijatkumoita yhteiskunnan palveluihin. Hankkeen moniammatillinen tiimityö mahdollistaa kompleksisten elämäntilanteiden ratkomisen.

Vuonna 2019 Hankkeeseen ohjautui asiakkaita (66) yli tavoitteen (60). Toiminta keskittyi tukijatkumoiden rakentamiseen, asiakastyön toimintamallin kehittämiseen sekä yhteistyöverkoston vahvistamiseen. Hanke järjesti yhteistyössä Y-Säätiön NEA-hankkeen ja KEIJO-hankkeen kanssa naistenpäivän seminaarin.

SeriE-hanke (2018–2020)

SeriE-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tarjoamalla tukea henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat tehneet lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa.

Vuonna 2019 hankkeen asiakastyötä tehtiin yhden henkilötyövuoden voimin eikä aikoja riittänyt kaikille tukipalveluun hakeutuville. Verkostotyön painopisteenä oli sekä pääkaupunkiseudun SeriE-verkoston että valtakunnallisen Seri-verkon kehittäminen ja laajentaminen. Viestintää toteutettiin pääosin sosiaalisessa mediassa, minkä lisäksi julkaistiin muutamia verkkoartikkeleita lapsikohteisesta seksuaalisuudesta.

Viestintä

Viestintä tekee näkyväksi säätiön työtä ja asiantuntijuutta, ja viestintä kytkeytyy myös tiiviiksi osaksi säätiön vaikuttamistyötä. Monikanavaista viestintää suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään säätiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2019 erityisesti vaikuttamisviestintää kehitettiin Kriminaalihuollon tukisäätiön strategian 2019-2021 mukaisesti. Viestintä ja vaikuttamistyö nivoutuivat entistä tiiviimmin yhteen ja vaikuttamistyötä nostettiin enemmän näkyviin säätiön viestinnässä. Sisäisen viestinnän kehittäminen aloitettiin ottamalla käyttöön Microsoft 365-pilvipalvelin. Vuonna 2019 viestintää toteutettiin kahden henkilön voimin, kun viestintäassistentin rekrytointi mahdollistui keväällä STEAn Paikka auki -ohjelman kautta.

Miehen jalat kadulla

Vertaistoiminnat

Vertaistuki Redis

Vertaistuki Redis on päihteetön kohtaamispaikka, joka tukee ja ohjaa päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipuvia ihmisiä elämässä eteenpäin. Tukipalveluja ja vertaistukea on tarjolla myös rikostaustaisten läheisille. Redis on myös mahdollinen paikka yhdyskuntapalvelun ja koevapauden suorittamiseen.

Vuosi 2019 oli Rediksen kuudestoista toimintavuosi ja asiakaskäyntejä kirjattiin kokonaisuudessaan yhteensä 4325.

Nuorten toimintakeskus -hanke (2016–2019)

Nuorten toimintakeskus tarjoaa yksilöllistä tukea ja apua 15–29-vuotiaille päihde- ja rikostaustaisille nuorille. Toiminta tarjoaa yhteisön, jossa nuori voi olla osallisena ja johon voi kuulua. Mielekkään tekemisen, esim. musiikin, graffitien ja liikunnan kautta pyritään mahdollistamaan onnistumisen kokemuksia sekä vahvistamaan nuorten osaamista ja pärjäämistä. Toimintakeskuksessa voi suorittaa mm. yhdyskuntapalvelun ja se voi toimia myös koevapauden toimintavelvoitepaikkana.

Vuosi 2019 oli nuorten toimintakeskuksen viimeinen hankevuosi. Hanke on vakiinnuttanut asemansa rikostaustaisten nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien tahojen parissa. 2019 Nuorten toimintakeskus -hanke voitti kansallisen Rikoksen torjuntakilpailun, jonka teemana oli ”Nuorten huumeiden käyttöön liittyvän oheisrikollisuuden ja käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen”. Hanke edusti Suomea myös EU:n Crime Prevention Networkin järjestämässä rikoksentorjuntakilpailussa. Vuonna 2019 nuorten toimintakeskuksessa kirjattiin yhteensä 1671 asiakaskäyntiä.

Hard Luck -nettikahvilahanke (2018–2020)

Hard Luck -nettikahvilan tarkoituksena on parantaa asunnottomien ja rikostaustaisten digivalmiuksia. Nettikahvilassa opetellaan tietokoneen peruskäyttöä sekä sähköisten virastoasioiden, kuten etuushakemusten täyttämistä. Asiakas saa ohjaajilta yksilöllistä ohjausta ja aikaa tarpeensa mukaan.

Vuosi 2019 oli Hard Luckille varsinainen toiminnan vuosi. Hard Luckin toimintamalli voitti THL:n Terve SOS -palkinnon sekä Yleisön suosikki -palkinnon. Hard Luck oli laajasti esillä erilaisissa tilaisuuksissa sekä mediassa, ja nettikahvilan käyntimäärät tuplaantuivat edellisvuoteen nähden.

Raittila-hanke (2017–2019)

Raittilan tavoitteena on aikuisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä heidän läheistensä elämänhallinnan ja päihteettömän elämän tukeminen Helsingissä iltapainotteisen kohtaamispaikan, ryhmien ja vertaistuen avulla. Raittila tarjoaa keskusteluryhmiä, kädentaitoja, liikuntaa sekä paljon muuta toimintaa yhdessä useiden hankekumppaneiden kanssa.

Vuosi 2019 oli Raittilan viimeinen hankevuosi. Hankkeen toiminta on osoittautunut tärkeäksi ja merkityksellisenä kävijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Kävijät kokevat Raittilan aukioloaikojen ja toiminnan olevan ainutlaatuista verrattaessa muihin pääkaupunkiseudun toimintapaikkoihin, erityisesti illat ovat osoittautuneet vaikeimmiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Raittila on vakiinnuttanut asemansa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä rikostaustaisten ja heidän kanssaan työskentelevien parissa. Vuonna 2019 Raittilassa kirjattiin yhteensä 7015 asiakaskäyntiä.

Punahiuksinen, tatuoitu nainen katsoo kameraan ja hymyilee leveästi

Kuntouttavat palvelut

Tukiasumispalvelut

Tukiasumispalvelut tuottavat asumisen tukea ja vuokra-asumista asunnottomana vankilasta vapautuville. Helsinkiläisille on tarjottu
tuettua asumista hajasijoitetuissa asunnoissa. Espoossa on tarjottu ns. Allianssi-mallilla tuettua asumista asunto ensin -periaatteen mukaisesti
ja Vantaalla kotiin vietävää tukea Vantaan kanssa solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Päihdehuollon asumispalvelusta luovuttiin vuoden 2019 alussa ja siirryttiin toimimaan asunto ensin -periaatteella myös
Helsingissä. Asunto ensin -periaatteen omaksuminen Helsingissä edellytti toimintatapojen muutoksia. Hajasijoitettuihin tukiasuntoihin asutettavien helsinkiläisten tukiasukkaiden määrää kasvatettiin. Strategiaan sisältynyttä yhtenäisen palvelukonseptin kehittämistä tehtiin valmistelemalla pilotteja tarpeen mukaisiin palveluihin. Kokeilevina palveluina tarjottiin yksittäisille eri paikkakunnilta kotoisin oleville asiakkaille tukea vankilasta vapautumiseen ja kiinnittymiseen rikoksettomaan elämään sosiaalisen kuntoutuksen palveluna.

Jokela

Kuntouttavana vankityötoimintana on tarjottu Jokelan vankilan avo-osaston vangeille mahdollisuus erilaisiin kiinteistön kunnostustöihin. Säätiö
omistaa ison kiinteistön Helsingin Sörnäisissä, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin pintaremontointitöihin.

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa (RyMy) järjestetään työtoimintaa Helsingin maa- ja merilinnoitusten puolustusasemilla sekä
Lapinlahden sairaalaan alueella tehtävässä ympäristönhoitotyössä. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa toimivat sekä palveluohjaaja
että työvalmentaja, jotka ovat yhdyskuntapalvelua suorittavan tukena työtehtävissä suorituksen aikana sekä tarpeen mukaan myös
suoritusajan ulkopuolella.

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun osalta vuoden 2019 saatettiin loppuun Kannelmäen linnoitusalueen raivaus- ja siivoustyöt, jonka
jälkeen työn painopistettä keskitettiin enemmän Lapinlahteen. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa valmisteltiin uusi sopimus, jossa
painotettiin havainnoimalla tehtävää työ- ja toimintakyvyn arviointia ja palveluohjauksen kytkeminen siihen. Palveluohjaajan tehtävä kytkettiin
saumattomammin työvalmentajan työn yhteyteen.