Vuosikatsaus 2020

Kriminaalihuollon tukisäätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö tukee rikostaustaisia ja heidän läheisiään sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja osallisuuttaan. Lisäksi säätiö parantaa heidän asemaansa yhteiskunnassa ja auttaa rikostaustaisia irtautumaan rikoksista. Kriminaalihuollon tukisäätiö tarjoaa uusia näkökulmia ja voimavaroja muutokseen, lisää rikostaustaisten toimijuutta yhteiskunnassa, rakentaa verkostoja sekä tuottaa ja kehittää palveluita.

Vuonna 2020 Kriminaalihuollon tukisäätiössä jouduttiin nopealla aikataululla sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa annettiin joustavasti etäyhteyksin, ja uusia työskentelytapoja- ja välineitä otettiin laajalti käyttöön.

Henkilöstö yhteiskuvassa kasvomaskit päässäValtakunnalliset toiminnat

Kriminaaliasiamiestoiminta

Kriminaaliasiamiestoiminta ehkäisee rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä tarvitsemiensa palvelujen, etuusjärjestelmien ja muiden tukimuotojen ulkopuolelle. Asiamiestoiminta antaa asiakkaille neuvontaa ja ohjausta sekä tekee edunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa.

Kriminaaliasiamiestoiminnan merkittävin tapahtuma vuonna 2020 oli kesäkuussa yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty seminaari “Voiko väkivaltaisuuteen vaikuttaa”, joka Teamsin kautta keräsi n. 400 kuulijaa. Asiakastyössä korostuivat koronapandemian aiheuttamat rajoitukset vankiloissa, erityisesti perheiden ja lasten tapaamisten peruuntumiset useiksi kuukausiksi. Lausuntoja lakiehdotuksiin, mietintöihin ja selontekoihin tehtiin yhteensä kymmenen.

Asumispalveluohjaus vapautuville

Asumispalveluohjaus on tarkoitettu rikosseuraamuksesta vapautuville, jotka ovat asunnottomia, elävät ilman pysyvää asuntoa tai tarvitsevat apua asumiseen liittyvissä asioissa. Toiminnan taustalla on huoli erityisesti vapautuvien vankien sijoittumisesta rangaistuksen jälkeen.

Vuonna 2020 työskentely toteutui käytännössä etätyönä. Asiakastyö jatkui puheluiden, Facebookin ja Whatsappin kautta. Verkostotyö toimi parhaiten Teamsillä sekä Skypellä. Vankilat sulkeutuivat lähes koko vuoden ajaksi. Vapautuvien asiakkaiden hätä oli suuri, monelle onnistuttiin kuitenkin saamaan jokin turvallinen paikka vapautumisen jälkeen. Hankkeen asiantuntijan opintoihin liittyvä asunnottomana vapautuvien lyhytaikaisvankien kanssa toteutetun työn arviointiselvitys julkaistiin huhtikuussa 2020.

Oppiva – oppivalmennus

Oppiva-toiminnan tavoitteena on lisätä rikostaustaisten oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä kehittää niiden tunnistamiseen ja tukeen liittyviä menetelmiä. Päämääränä on myös edistää rikostaustaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä ehkäistä uusintarikollisuutta.

Vuonna 2020 koronapandemia osoitti Oppiva-toiminnan joustavuuden sopeutua yhtäkkiä pääosin digitaaliseksi muuttuneeseen työskentely-ympäristöön. Oppiva-oppaasta tuotettiin verkkoversio ja asiakas- ja verkostoyhteistyötä toteutettiin sekä verkkovälitteisesti monilla eri alustoilla että kasvokkain.

Vapautuvien asumisen tuen verkosto

Valtakunnallinen Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT) vähentää vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien henkilöiden asunnottomuutta.

Suuri VAT-verkoston 10-vuotisjuhlaseminaari jouduttiin keväällä perumaan koronapandemian vuoksi. 10-vuotista taivalta juhlistettiin kuitenkin syyskuussa Espoossa järjestetyssä hybriditapahtumassa, johon osa osallistui paikan päällä ja osa etäyhteyksin. VAT-verkostossa järjestettiin juhlaseminaarin lisäksi yksi pienempi tapahtuma sekä kaksi webinaaria. VAT-verkosto siirtyi kaiken kaikkiaan työskentelemään enemmän virtuaalisesti. VAT-verkosto osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun, teki kaksi kannanottoa ja sai yhden uuden jäsenjärjestön. VAT-verkoston koordinaattori vaihtui keväällä 2020.

Miirun isä on vankilassa -kirjan kansi, jossa kiharapäinen (piirroshahmo) tyttö vilkuttaa iloisen näköisenä parvekkeeelta

Ehjä perhe -toiminta

Ehjä perhe -toiminnan tavoitteena on rikostaustaisten läheis- ja perhetyön kehittäminen. Toiminta koordinoi vankien ja heidän omaistensa vertaisryhmätoimintaa ja järjestää perheleirejä.
Vuonna 2019 toiminnassa toteutettiin perheleirien vaikuttavuusselvitys ja selvitys vankien vanhempien tuen tarpeesta. Lisäksi julkaistiin opas niille nuorille, joiden vanhempi tai muu läheinen on vankilassa.

Vuonna 2020 perheleiritoiminta voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun ja edusti Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa. Lisäksi julkaistiin Euroopan neuvoston vankien lapsia koskevat suositukset suomeksi sekä”Miirun isä on vankilassa” -lastenkirja.  Vankien lasten vertaisryhmätoiminta saatiin laajenemaan Turkuun.

Naiset näkyviksi -hanke (2018–2020)

Naiset näkyviksi -hanke tarjoaa tukea pääkaupunkiseudulle vankilasta vapautuvia rikostaustaisia naisia. Asiakkaille rakennetaan tukijatkumoita yhteiskunnan palveluihin. Hankkeen moniammatillinen tiimityö mahdollistaa kompleksisten elämäntilanteiden ratkomisen.

Vuonna 2020 Hankkeessa otettiin käyttöön uusia asiakastyön tapoja koronatilanteen vuoksi erilaisten alustojen avulla. Hanke keskittyi lopputuotosten valmisteluun (lyhytdokumentti ja ammattilaisille suunnattu opas) sekä hankkeen päättämiseen, mikäli hankerahoitus ei jatkuisi. Lyhytdokumentti sekä Rikostaustaiset naiset asiakkaina -opas julkistettiin hankkeen loppuwebinaarissa joulukuussa 2020.

SeriE-hanke (2018–2020)

SeriE-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tarjoamalla tukea henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään tai jotka ovat tehneet lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa.

Vuonna 2020 asiakastyötä tehtiin pääosin etäyhteyksin. Korona vaikutti asiakastapaamisten määrän kasvuun. Yksilöasiakastyö lisäksi hankkeessa pilotoitiin asiakkaille suunnattu tukiryhmä. Verkosto- ja vaikuttamistyön painopisteenä oli asiakkaille rakennetun hoitopolun julkaiseminen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Barnahus-hankkeen kanssa.

Viestintä

Viestintä tekee näkyväksi säätiön työtä ja asiantuntijuutta, ja viestintä kytkeytyy myös tiiviiksi osaksi säätiön vaikuttamistyötä. Monikanavaista viestintää suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään säätiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2020 säätiön viestintään vaikutti vahvasti toimintojen sekä tapahtumien peruuntumiset. Ulkoinen viestintä painottui sosiaaliseen mediaan, ja säätiölle perustettiin kaksi uutta sosiaalisen median kanavaa: Instagram ja LinkedIn. Säätiön yleiset (@Krimsaatio) somekanavat keräsivät vuonna 2020 yhteensä 1245 uutta seuraajaa. Loppuvuodesta toteutettiin kysely henkilöstölle säätiön sisäisestä viestinnästä.

Nuori poika istuu yksin muurin päällä.

Vertaistoiminnat (REDIS, Raittila, Nuoret)

Avoimet ja päihteettömät vertaistoiminnat vahvistavat rikostaustaisten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien osallisuutta ja elämänhallintaa. Vertaistoiminnoilla tuetaan asiakasta rikoksettomuuteen, päihteettömyyteen ja elämäntapamuutokseen. Vertaistoimintoja suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät asiakkaat ja heidän läheisensä, vertais- ja ammattilaisohjaajat sekä yhteistyökumppaneiden toimijat yhdessä.

Toimintaa toteutetaan avoimissa kohtaamispaikoissa (Redis, Raittila ja Nuorten toiminta), vankiloissa ja verkossa. Kohtaamispaikkojen profiilit eroavat kohderyhmän, toiminnan, aukioloaikojen ja sijainnin suhteen. Vertaistoiminnot mahdollistavat myös rangaistuksen suorittamisen valvotun koevapauden, yhdyskuntapalveluksen, valvonta- tai nuorisorangaistuksen aikana erityisesti silloin, kun henkilön edellytykset suoriutua arjesta ja sosiaalisista tilanteista ovat merkittävästi alentuneet. Vertaistoiminnot tarjoavat tarvittaessa yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Vuonna 2020 vertaistoiminnat muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden ja työskentelivät ensimmäistä kertaa yhteisen avustuksen turvin. Yhdistyminen toi kohtaamispaikkojen toimintaan huomattavaa synergiaetua sekä selkeytti toimintojen rakenteita. Koronapandemian tuomat rajoitukset haastoivat vertaistoimintojen vakiintuneet käytännöt ja pakottivat luomaan uudenlaisia kohtaamisen tapoja. Vuonna 2020 vertaistoimintaa toteutettiin aikaisempaa huomattavasti enemmän verkossa. Vuonna 2020 kohtaamispaikat kohtasivat asiakkaita erilaisin keinoin yli 10 000 kertaa.

Hard Luck -nettikahvilahanke (2018–2020)

Hard Luck -nettikahvilan tarkoituksena on parantaa asunnottomien ja rikostaustaisten digivalmiuksia. Nettikahvilassa opetellaan tietokoneen peruskäyttöä sekä sähköisten virastoasioiden, kuten etuushakemusten täyttämistä. Asiakas saa ohjaajilta yksilöllistä ohjausta ja aikaa tarpeensa mukaan.

Vuonna 2020 Hard Luck oli palkintofinalisti Talentian Sosiaalialan hyvät käytännöt -finaalissa. Koronaepidemia vaikutti kasvokkaisiin kontakteihin, joten laajensimme tuen antamista etädigitueksi. Julkaisimme myös  Vapautuvan vangin digitaidot – Kriminaalihuollon tukisäätiö (krits.fi)  -oppaan.

Juntu-hanke (2020–2022)

Juntu-hanke toimii osana nuorten toimintaa ja tarjoaa väkivallalla oireileville ja radikalisoitumisvaarassa oleville nuorille yksilöllistä tukea ja kuntoutusta kohti väkivallatonta ja rikoksetonta tulevaisuutta.

Nuori saa nuorten toiminnasta vertaistukea identiteettiin liittyvän muutostyön läpikäyneiltä yhteisön jäseniltä, sosiaaliohjausta sekä turvallisen yhteisön, mihin kuulua. Päämääränä on luoda kuntoutuspolku väkivaltarikoksiin syyllistyneille ja vähentää osallistuneiden uusintarikollisuutta. Hanketta rahoittaa Oikeusministeriö.

Juntu-hanke aloitti toimintansa syksyllä 2020 luoden yhteistyökäytäntöjä nuorten toiminnan sekä muiden toimijoiden kanssa. Asiakastyön menetelmien kehittäminen alkaa vuonna 2021.

Kuntouttavat palvelut

Tukiasumispalvelut

Tukiasumispalvelut tuottavat asumisen tukea ja vuokra-asumista asunnottomana vankilasta vapautuville. Helsinkiläisille on tarjottu
tuettua asumista hajasijoitetuissa asunnoissa. Espoossa on tarjottu ns. Allianssi-mallilla tuettua asumista asunto ensin -periaatteen mukaisesti
ja Vantaalla kotiin vietävää tukea Vantaan kanssa solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Tukiasumispalveluissa vakiinnutettiin vuonna 2020 asunto ensin -periaate hajasijoitetuissa tukiasunnoissa. Asiakasmäärät vakiintuivat. Palvelukonseptin kehittämisessä jatkettiin sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen tarjoamista yksittäisille asiakkaille. Vuoden lopussa päätettiin ottaa käyttöön ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viitekehys. Sen käyttöönottamiseksi aloitettiin koko kuntoutuspalvelujen henkilöstön useamman päivän koulutus.

Jokela

Kuntouttavana vankityötoimintana on tarjottu Jokelan vankilan avo-osaston vangeille mahdollisuus erilaisiin kiinteistön kunnostustöihin. Säätiö
omistaa ison kiinteistön Helsingin Sörnäisissä, joka tarjoaa mahdollisuuden monipuolisiin pintaremontointitöihin.

Vuoden 2020 aikana aloitettiin oppilaitosyhteistyön suunnittelu Jokelan vankilan aloitteesta. Tarkoituksena on tarjota työhön osallistuville henkilöille tehdä osaamisnäyttöjä.

Ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu

Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa (RyMy) järjestetään työtoimintaa Helsingin maa- ja merilinnoitusten puolustusasemilla sekä
Lapinlahden sairaalaan alueella tehtävässä ympäristönhoitotyössä. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa toimivat sekä palveluohjaaja
että työvalmentaja, jotka ovat yhdyskuntapalvelua suorittavan tukena työtehtävissä suorituksen aikana sekä tarpeen mukaan myös
suoritusajan ulkopuolella.

Ryhmämuotoisen yhdyskuntapalvelun osalta vuoden 2020 työskentely oli kokonaisuudessaan Lapinlahdessa. Lapinlahdesta on saatu positiivista palautetta ja toivottu työn kokonaan siirtämistä sinne. Lapinlahden ympäristö on tarjonnut molemmin puolin hyvän yhteistyömahdollisuuden. Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa on kehitetty oppilaitosyhteistyötä ja vakiinnutettu uusi toimintamalli työvalmentajan ja vastaavan sosiaaliohjaajan (aikaisemmin palveluohjaajan) yhteistyöstä painottaen työ- ja toimintakyvyn arvioimista ja edistämistä.