Rikoksettoman elämän tukisäätiö

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto toimeentulotukilain 7 a pykälän muuttamisesta

VN/23656/2023 Voimassa olevan lain perusteella asumismenot on huomioitu täysimääräisenä, jos toimeentulotuen hakijalla ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta hankkia asuinpaikkakunnaltaan kustannuksiltaan asumisnormin mukaista asuntoa. Tämä Lue lisää

Rikoksettoman elämän tukisäätiön lausunto rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistiosta

Asia:  VN/24963/2022 Rikosprosessin sujuvoittamista arvioineen työryhmän muistio 1. Esitutkintaprosessia koskevat kehittämisehdotukset Perusteluvelvollisuus, valtakunnalliset fraasimallit esitutkintaviranomaisten ratkaisuissa Säätiö pitää hyvänä, että työryhmä ei esitä esitutkintaviranomamisten Lue lisää

Mihin 48 euroa riittää?

48 euroa kuukaudessa. Tämä on rahasumma, jonka jokainen vanki saa käyttörahaa riippumatta siitä, onko hänet sijoitettu johonkin vankeusaikaiseen toimintaan. Jos vanki osallistuu esimerkiksi kuntouttavaan Lue lisää

Hallitusohjelma voi pahentaa rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuustilannetta

Valtakunnallinen Vapautuvien asumisen tuen (VAT) verkosto esittää huolensa Petteri Orpon hallitusohjelman toimenpide-ehdotusten yhteisvaikutuksista. Hallituksen toimenpide-ehdotusten yhteisvaikutukset voivat vaikuttaa kielteisesti Suomen lakisääteiseen tavoitteeseen vähentää uusintarikollisuutta. Lue lisää

Haastattelukutsu ammattilaisille: kuinka tukea naisia, jotka tukevat läheisiään rikoksettomuudessa

Kohtaatko työssäsi naisia, jotka tukevat kumppaniaan, lastaan tai muuta läheistä rikoksettomaan elämään? Pohditko, mitä tukea he itse tarvitsevat ja miten voit heitä ammattilaisena auttaa? Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä

VN/32862/2022 Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää uuden asetuksen antamista tarpeellisena. Asetus on kokonaisuudessaan selkeämpi ja täsmällisempi aiempaan verrattuna. Asetus velvoittaa kokonaisvaltaiseen hoitoon ja yhteistyöhön sosiaali- ja Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto ehdotuksesta vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 35 §:n muuttamisesta

Asia:  VN/25020/2022 Asetuksen 35 § muutos koskee vankien omatoimisen ruokahuollon korvauksia avolaitoksissa. Rikosseuraamuslaitos maksaa vangeille ruokarahaa elintarvikkeiden hankkimiseksi. Aamiaisesta saatua korvausta korotettaisiin 1,50:stä eurosta Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto tutkintavankiloina toimivia vankiloita koskevasta asetusmuutoksesta.

VN/4937/2022 Kriminaalihuollon tukisäätiö katsoo, että esitys on tarpeellinen mm. tutkintavankeusaikojen venyessä maassamme tällä hetkellä hyvin pitkiksi, jolloin tutkintavankeuden sisällöllinen kehittäminen on perusteltua. Esityksen mukaan Lue lisää

Kriminaalihuollon tukisäätiön lausunto sosiaalisen luototuksen uudistamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

Esityksen lähtökohtana on laki sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002), jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön itsenäistä suoriutumista. Voimassa oleva sosiaalisen luototuksen Lue lisää

Lausunto toimeentulotukilain uudistamiseen liittyvästä hallituksen esityksestä

Asia: VN/650/2022 Esityksessä on tartuttu keskeisiin kokonaisuuksiin ja pyritty parantamaan paljon palveluja tarvitsevien asemaa. Lakimuutoksen jälkeen on tarkkaan seurattava, miten muutokset vaikuttavat asiakkaiden asemaan Lue lisää

Kaksi tarinaa vankilasta vapautumisesta – Kumpi kerrotaan hyvinvointialueellasi?

Aluevaalien ennakkoäänestys on käynnissä. Tulevat päättäjät tulevat alueilla tekemään tärkeitä päätöksiä, joilla on suuri merkitys paitsi yksittäisten ihmisten ja heidän läheistensä elämien kannalta, myös Lue lisää

Lapsen oikeudet näkyviksi toimijuutta vahvistamalla

Vietämme parhaillaan lapsen oikeuksien viikkoa ja lauantaina 20.11 on lapsen oikeuksien sopimuksen 32. syntymäpäivä. Tämän vuoden teema on jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun. Lue lisää